Příspěvky

Účtování "nákladů" při vlastní výrobě zásob

Náklady jsou obvykle účtovány na vrub nákladových účtů a zobrazí se ve sledovaném roce ve Výkazu zisku a ztráty. Nicméně při výrobě zásob vlastní výroby (příp. dlouhodobého majetku)

Metoda rozčítací aneb rozvržení sdružených nákladů na společné produkty

Metoda rozčítací je specifickou kalkulační metodou, která je používána ve sdružené výrobě pro ocenění tzv. společných produktů, tedy výrobků, které jsou společně vyráběny ve stejném výrobní

Rozdíl mezi společným a vedlejším výrobkem ve sdružené výrobě

Ve sdružené výrobě dochází ve společném výrobním procesu k výrobě dvou nebo více výrobků. Tyto výrobky mohou být tzv. společné, kdy jsou oba (všechny) obdobně významné NEBO tzv. hlavn

Explicitní náklady

Explicitní náklady jsou náklady, které firma skutečně vynakládá. Opakem explicitních nákladů jsou náklady implicitní (oportunitní či náklady obětované příležitosti).

Rozdílové náklady

Rozdílové náklady představují rozdíl v nákladech vyplývající z přijetí různých možných alternativ nebo rozdíl v nákladech v různých okamžicích. Mohou tak být opakem tzv.

Finanční účetnictví

Účelem finančního účetnictví je zobrazit věrný a poctivý obraz o finanční situaci (rozvaha), finanční výkonnosti (výsledovka) a cash-flow organizace pro externí uživatele, např. pro akcionáře, investory, věřitele neb

Společné neboli pre-separační náklady ve sdružené výrobě

Společné (neboli sdružené či pre-separační) náklady jsou náklady, které vznikají ve výrobním procesu, při kterém dochází ke společné výrobě dvou nebo více výrobků zároveň. Aby

Metoda odečítací aneb rozdělení sdružených nákladů mezi hlavní a vedlejší produkty

Metoda odečítací je specifickou kalkulační metodou, která je používána ve sdružené výrobě pro ocenění tzv. hlavních a vedlejších produktů. Tedy výrobků vyráběných zároveň ve společné

Náklady na zastavení výroby

Náklady na zastavení výroby jsou nevyhnutelné náklady, které je organizace povinna vynaložit i v případě zastavení výroby (např. nájemné, které je firma povinna platit).

Implicitní náklady / Náklady obětované příležitosti / Oportunitní náklady

Implicitní náklady nazývané též náklady obětované příležitosti či oportunitní náklady jsou nejvyšší možnou částkou, kterou by bylo možno získat, pokud by byla zvolena jiná alternativa (nap

Reprodukční náklady

Reprodukční náklady jsou náklady, které by dnes musely být vynaloženy na pořízení stejného či velmi obdobného aktiva. Jsou používány zejména při rozhodování o nahrazení dlouhodobého maje

Nákladové účetnictví

Nákladové účetnictví je tvořeno řadou metod, technik a postupů manažerského účetnictví používaných zejména za účelem získání skutečných či plánovaných nákladů na nákla

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace