Příspěvky

Náklady na zastavení výroby

Náklady na zastavení výroby jsou nevyhnutelné náklady, které je organizace povinna vynaložit i v případě zastavení výroby (např. nájemné, které je firma povinna platit).

Reprodukční náklady

Reprodukční náklady jsou náklady, které by dnes musely být vynaloženy na pořízení stejného či velmi obdobného aktiva. Jsou používány zejména při rozhodování o nahrazení dlouhodobého maje

Du Pontův rozklad rentability

Du pontův rozklad je analýza rozkládající ukazatel ROE, následně i ROA na další ukazatele. Ukazuje tak složky ROE (ROA), které je pak možné analyzovat do většího detailu.   Nákres  

Členění nákladů podle způsobu ocenění

  Historické náklady Standardní náklady Odhadované (předpokládané) náklady - náklady odhadnuté před zahájením provozu bez vazby na skutečné náklady; jsou tedy méně přesné než sta

Jak se pojem "náklady" překládá do angličtiny a rozlišení mezi costs, expenses a losses

Čeština používá jen pojem náklady, kdežto angličtina běžně rozlišuje mezi slovy „costs“, „expenses“ a „losses“. Obdobně pak jediný český výraz „výnosy“ angličtina rozlišuje na &bdquo

Základní skupiny ukazatelů finanční analýzy

ukazatele ziskovosti a rentability (či výnosnosti) ukazatele likvidity ukazatele aktivity ukazatele finanční struktury a zadluženosti ukazatele tržní hodnoty či kapitálového trhu soustavy ukazatelů pro hodnocení podniku

Implicitní náklady / Náklady obětované příležitosti / Oportunitní náklady

Implicitní náklady nazývané též náklady obětované příležitosti či oportunitní náklady jsou nejvyšší možnou částkou, kterou by bylo možno získat, pokud by byla zvolena jiná alternativa (nap

Kalkulace nákladů životního cyklu

Při použití kalkulace nákladů životního cyklu výrobku se na výrobek/službu alokují náklady vznikající po celou dobu životnosti výrobku/služby, nikoliv jen náklady za jedno účetní období jako u vět&scaro

Typy nákladů používaných v rozhodovacím procesu

Podle kontrolovatelnosti: kontrolovatelné (relevantní) náklady nekontrolovatelné (irelevantní) náklady – zvláštním typem jsou utopené náklady (sunk costs)   Podle možnosti nákladům předejít:

Báze pro ocenění nákladů v nákladovém účetnictví

Čisté historické náklady - pro všechny typy nákladů jsou použity pouze skutečné (historické) náklady. Nicméně i při použití čistých historických nákladů jsou pro zjištění jednotkových n&

Soustavy ukazatelů pro hodnocení podniku

Soustavy ukazatelů pro hodnocení podniku zahrnují: Du Pontův rozklad rentability bankrotní testy bonitní testy

Metody finanční analýzy podle způsobu výpočtu

Analýza absolutních ukazatelů Analýza absolutních ukazatelů slouží k posouzení absolutní výše různých položek, např. výše aktiv, vlastního či cizího kapitálu, zisku, tržeb, stavu zaměstnanců apo

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace