Příspěvky

Typy nákladů používaných v rozhodovacím procesu

Podle kontrolovatelnosti: kontrolovatelné (relevantní) náklady nekontrolovatelné (irelevantní) náklady – zvláštním typem jsou utopené náklady (sunk costs)   Podle možnosti nákladům předejít:

Báze pro ocenění nákladů v nákladovém účetnictví

Čisté historické náklady - pro všechny typy nákladů jsou použity pouze skutečné (historické) náklady. Nicméně i při použití čistých historických nákladů jsou pro zjištění jednotkových n&

Soustavy ukazatelů pro hodnocení podniku

Soustavy ukazatelů pro hodnocení podniku zahrnují: Du Pontův rozklad rentability bankrotní testy bonitní testy

Metody finanční analýzy podle způsobu výpočtu

Analýza absolutních ukazatelů Analýza absolutních ukazatelů slouží k posouzení absolutní výše různých položek, např. výše aktiv, vlastního či cizího kapitálu, zisku, tržeb, stavu zaměstnanců apo

Kdo provádí finanční analýzu podniku

Finanční analýza se obvykle provádí: interně - zaměstnancem organizace (finanční analytik, finanční manažer, controller, finanční analytik, účetní aj.).   externě: banky či jiné finanční instituce – v&yac

Likvidní majetek

Likvidní majetek jsou oběžná aktiva, která budou nebo by mohly být v krátké době přeměněny na peníze.

Členění nákladů podle způsobu ocenění

  Historické náklady Standardní náklady Odhadované (předpokládané) náklady - náklady odhadnuté před zahájením provozu bez vazby na skutečné náklady; jsou tedy méně přesné než sta

Jak se pojem "náklady" překládá do angličtiny a rozlišení mezi costs, expenses a losses

Čeština používá jen pojem náklady, kdežto angličtina běžně rozlišuje mezi slovy „costs“, „expenses“ a „losses“. Obdobně pak jediný český výraz „výnosy“ angličtina rozlišuje na &bdquo

Základní skupiny ukazatelů finanční analýzy

ukazatele ziskovosti a rentability (či výnosnosti) ukazatele likvidity ukazatele aktivity ukazatele finanční struktury a zadluženosti ukazatele tržní hodnoty či kapitálového trhu soustavy ukazatelů pro hodnocení podniku

Zdroje pro finanční analýzu podniku

Hlavním zdrojem pro finanční analýzu jsou účetní výkazy - zejména rozvaha a výsledovka, výkaz o peněžních tocích (cash-flow), případně příloha k výroční zprávě či detailnějš&ia

Podmínky pro výplatu dividend

Aby firma mohla vyplatit dividendu, musí minimálně: splnit zákonné požadavky z titulu povinného přídělu do rezervního či jiného fondu mít z čeho ji vyplatit (titul) – nejčastěji ze zisku či nerozděleného zisku minul

Likvidnost majetku

Likvidnost majetku je schopnost majetku přeměnit se s co nejnižšími transakčními náklady na peníze. (14)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace