Čistá současná hodnota (ČSH/NPV)

Poslední aktualizace dne: 17.03.2016

Čistá současná hodnota (ČSH nebo z angličtiny NPV - Net Present Value) je metoda využívaná pro zhodnocení investic, která je založena na metodice diskontovaných peněžních toků. ČSH ukazuje částku, o kterou se zvýší bohatství akcionářů a počítá se jako součet současných hodnot budoucích peněžních toků po celou dobu trvání investičního projektu. Vychází tak z relevantních budoucích peněžních toků (volné cash-flow - FCF) pro každý rok trvání projektu, cash-flow každého roku diskontuje na současnou hodnotu a současné hodnoty skrz veškeré roky trvání projektu sčítá. ČSH životaschopného projektu musí být pozitivní.

 • pokud je ČSH > 0 → investice firmě přináší přidanou hodnotu → investici lze přijmout (nicméně přijata být ve finále nemusí, protože alternativní projekty mohou generovat vyšší ČSH (30) nebo pro realizaci projektu není dostatek prostředků)
 • pokud ČSH < 0 → investice firmě nepřináší přidanou hodnotu → měla by být zamítnuta

 

Výhody ČSH ve srovnání metodami, které nehodnotí investice na bázi diskontovaného cash-flow

 • ČSH zahrnuje všechny relevantní peněžní příjmy a výdaje po celou dobu životnosti projektu
 • je založena na cash-flow, nikoliv zisku, který je snadno manipulovatelný
 • bere v úvahu načasování peněžních toků a diskontuje je, čímž respektuje princip časové hodnoty peněz (dává větší váhu na dřívější cash-flow)
 • rizikovějším projektům je možno v diskontní sazbě navýšit rizikový příplatek

 

Výhody ČSH v porovnání s IRR

 • ČSH zohledňuje velikost investice, zatímco IRR má tendenci preferovat projekty s vysokou míru návratnosti bez ohledu na absolutní výši investice či příjmu
 • ČSH je založena na realističtějším předpokladu, že peněžní toky projektu budou reinvestovány za diskontní sazbu (většinou náklady kapitálu), ale IRR nerealisticky předpokládá, že budou reinvestovány za (vyšší) IRR (32)
 • v rámci výpočtu jediné ČSH je možné začlenit různé diskontní sazby (častý případ u dlouhodobějších projektů)
 • ČSH je výpočetně jednodušší než IRR
 • ČSH je technicky pokročilejší než IRR a jejím výsledkům by v případě protichůdných výsledků obou metod měla být dána přednost. ČSH a IRR sice většinou vedou ke stejnému rozhodnutí, ale ne vždy. Důvodem rozdílů je nejčastěji netypický průběh cash-flow (záporné cash-flow je také v průběhu projektu, nejen na začátku). Projekt tak může mít více IRR nebo ČSH s rostoucím IRR neklesá, ale naopak roste. Díky tomu může při použití metody IRR snadno dojít ke špatným rozhodnutím. (32)

Nevýhody ČSH

 • musí být vypočítána diskontní sazba a to může být složité
 • výsledky ČSH může být obtížné vysvětlit, hlavně v souvislosti s použitou diskontní sazbou
 • pokud je rozhodnutí o výběru investice omezeno jen na metodu ČSH, dochází často k zamítnutí menších projektů, neboť tyto projekty obvykle mívají i nižší ČSH než projekty s vyšší hodnotou
 • přes všechny výše uvedené výhody ČSH se v praxi více používá IRR

 

 

ZJEDNODUŠENÝ FORMÁT PRO VÝPOČET ČSH

 

 

Relevantní peněžní toky NEZAHRNUJÍ ÚROKY! Jinak by byly započítány dvakrát - jednou prostřednictvím těchto úroků v cash-flow a podruhé prostřednictvím diskontního faktoru. (30)

 

PŘEDPOKLADY PŘIJATÉ PŘI VÝPOČTU ČSH

Před samotným výpočtem ČSH musí být přijaty předpoklady pro výpočet. Ty musí být používány konzistentně a musí obsahovat:

 • období, do kterých budou zařazeny příslušné peněžní toky
 • způsob zpracování daňových efektů
 • způsob zpracování změn pracovního kapitálu (zásoby, pohledávky, závazky)
 • vymezení diskontní sazby

 

Období, do kterých budou zařazeny příslušné peněžní toky

 • obecně:
  • pokud dojde k pohybu peněz na počátku určitého období, bývá obvykle zahrnuto do (konce) předchozího období
  • pokud dojde k pohybu peněz na konci určitého období, bývá obvykle zahrnuto do tohoto období
  • ale pokud dojde k pohybu peněz v průběhu určitého období, je třeba přijmout konzistentní přístup; obvykle bývá zahrnuto do tohoto období
 • je třeba rozhodnout, jakým rokem bude výpočet začínat (rok 1) - to může být rok, kdy dojde k pořízení aktiva nebo prvnímu příjmu generovanému projektem
 • rok pořízení aktiva (investice) je nejčastěji řazen do roku 0, a proto toto cash-flow není diskontováno (nebo jinak řečeno, je diskontováno diskontním faktorem 1) a první peněžní příjem generovaný projektem je obvykle řazen do 1 roku
 • daňové efekty se obvykle projeví s ročním zpožděním, protože se daně za sledované období obvykle platí až v následujícím roce (záleží ale na daňových zákonech)
 • navýšení pracovního kapitálu obvykle tvoří součást investice (investice je obvykle kapitálový výdaj plus navýšení pracovního kapitálu, např. zásob či pohledávek), v průběhu projektu se obvykle zvyšuje v korelaci se zvýšením tržeb a na konci projektu se obvykle navrátí na původní výši (záleží samozřejmě na typu projektu)

 

 

Daňové efekty

Daň z příjmu je počítána z daňových zisků, a proto je třeba připravit nejen cash-flow, ale i základní položky výsledovky. Je třeba jen rozhodnout, do jakého detailu budou daňové dopady počítány. Ale obecně, měla by být minimálně zahrnuta daň z provozního zisku, snížení daně z titulu daňových odpisů a daň z rozdílu mezi prodejní cenou aktiva na konci projektu a jeho zůstatkovou hodnotou.

Daň z příjmu je obvykle (v závislosti na platných daňových zákonech) splatná s ročním zpožděním.  

 

Změny pracovního kapitálu (peníze vynaložené na financování dodatečného pracovního kapitálu, např. zásob)

Růst prodejů bývá obvykle spojen s potřebou navýšení zásob, pohledávek i závazků, které v sumě představují odliv peněžních prostředků, a naopak. Tento odliv ale musí být vykompenzován v okamžiku, kdy začnou prodeje znovu klesat. Celkové změny pracovního kapitálu tak obvykle jsou v součtu přes celou dobu životnosti investice nulové.

 

-----------------------------------------

V článku byly použity tyto zdroje:

30. Net present value (online).  Datum citování: 19.1.2016. Dostupný z www: https://en.wikipedia.org/wiki/Net_present_value

32. Obaidullah Jan, ACA, CFA. NPV vs. IRR (online). Datum citování: 19.1.2016. Dostupný z www: http://accountingexplained.com/managerial/capital-budgeting/npv-vs-irrPomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace