Příloha účetní závěrky

Poslední aktualizace dne: 11.01.2017

Příloha k účetní závěrce poskytuje vysvětlení a doplňující informace k účetním výkazům, tj. k Rozvaze, Výkazu zisku a ztráty a příp. Přehledu o peněžních tocích či Přehledu o změnách vlastního kapitálu.

Informace se v ní se uvádějí v pořadí, v jakém jsou vykázány položky v rozvaze a výkazu zisku a ztráty (odst. 4 § 3 Vyhl.) či dalších výkazech.

Pro každou skupinu a kategorii účetních jednotek existuje prováděcí předpis, který stanovuje, jaké informace musí být v příloze uvedeny. (odst. 6 § 18 ZoÚ)

Pro podnikatele účtující podvojně je tímto právním předpisem Vyhláška 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

 

Účetní jednotky dle Vyhl. sestavují přílohu k účetní závěrce v plném nebo zkráceném rozsahu:

 • v plném rozsahu ji vyhotovuje účetní jednotka, která je:
  • velkou účetní jednotkou – obsahuje informace dle § 39, 39b a 39c Vyhl.
  • střední účetní jednotkou – obsahuje informace dle § 39 a 39b Vyhl.
  • malou nebo mikro auditovanou účetní jednotkou – ty uvedou informace dle § 39 a 39a Vyhl. (odst. 5 § 3a Vyhl.)
 • ve zkráceném rozsahu: může ji vyhotovit malá a mikro neauditovaná účetní jednotka, uvádí se informace pouze dle § 39 Vyhl. (odst. 6 § 3a Vyhl.)

 

 

Příloha všech účetních jednotek - podnikatelů musí z požadavku Zákona o účetnictví, související vyhlášky a příp. ČÚS obsahovat tyto obecné informace:

 • důsledky a kvantifikaci dopadů významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky (odst. 6 § 19 ZoÚ)
 • popis a odůvodnění odchylky od českých účetních standardů (odst. 1 § 36 ZoÚ)
 • popis a odůvodnění změn v uspořádání, označování a obsahu rozvahy a výkazu zisku a ztráty a způsobu oceňování (odst. 4 § 7 ZoÚ)
 • informaci o použitých účetních metodách a odchylkách od nich včetně jejich dopadu na majetek, závazky či výsledek hospodaření (odst. 5 § 7 ZoÚ) - týká se zejména oceňování, odpisování, tvorby opravných položek, přepočtů na cizí měny, stanovení reálné hodnoty
 • částky aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, u kterých dochází k jejich vzájemnému zúčtování (odst. 6 § 7 ZoÚ) a typy příkladů významných účetních případů s vzájemným zúčtováním (např. kursové rozdíly) (odst. 2 § 58 Vyhl.)
 • pokud dojde ke sloučení položek rozvahy či výkazu zisku a ztráty, které jsou v Přílohách č.1-3 Vyhl. vpředu označeny arabskou číslicí, pak musí být tyto položky jednotlivě vyčísleny (odst. 3 § 4 Vyhl.)
 • zdůvodnění úprav hodnot minulého účetního provedených v účetních výkazech za účelem zajištění srovnatelnosti nebo informace o tom, že jsou tyto hodnoty nesrovnatelné (odst. 5 § 4 Vyhl.)
 • odůvodnění délky odepisování:
  • u goodwillu v případě, že je odepisován déle než 60 měsíců (odst. 3c § 6 Vyhl.)
  • u oceňovacího rozdílu k nabytému majetku v případě, že je odepisován méně než 180 měsíců (odst. 10 § 7 Vyhl.)
 • popis položek obsažených v rozvaze pod „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let“ (změny účetních metod, opravy nesprávného účtování na nákladech a výnosech, pokud je chyba významná, část odložené daně podle § 59 odst. 6) (§ 15a Vyhl.)
 • vysvětlení k přehledu o peněžních tocích:
  • položky zahrnované do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů nebo zásadu pro tvorbu jejich obsahu (odst. 4 § 40 Vyhl.)
  • změny zásad, v modelu, konstrukci a obsahu včetně pravděpodobných účinků (odst. 4 § 40 Vyhl.)
  • vzájemné kompenzace toků z provozní, investiční a finanční činnosti (odst. 1 § 41 Vyhl.)
  • vyčíslení peněžních toků souvisejících s vyplacenými úroky zahrnovanými do ocenění dlouhodobého majetku, pokud nejsou vykázány v přehledu jako samostatná položka (odst. 4 § 43 Vyhl.)
 • informace o podmíněnosti nabytí právních účinků vkladu nemovitostí do katastru nemovitostí (neboť se převod nemovitosti účtuje dříve, a to ke dni doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu) (odst. 9 § 56 Vyhl.)
 • vysvětlení rozdílů vyplývajících ze změny metody při účtování / výpočtu odložené daně (bod 3.2. v ČÚS č.003)
 • případně další body v případě přeměn společností či konsolidované závěrky.


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace