Rozvaha (Bilance)

Poslední aktualizace dne: 09.01.2017

Rozvaha je společně s výkazem zisku a ztráty (příp. s Přehledem o peněžních tocích a Přehledem o změnách vlastního kapitálu) jedním z účetních výkazů, který se sestavuje v rámci účetní závěrky a slouží k posouzení finanční situace podniku.

Rozvaha bývá nazývána také jako bilance či (dle IFRS) jako Výkaz o finanční pozici.

Rozvaha ke konkrétnímu datu (obvykle poslední den účetního období) podává přehled o stavu:

  • majetku a jiných aktiv
  • závazků a jiných pasiv

 

Dívá se tedy na podnik ze dvou pohledů zároveň – z pohledu aktiv (levá strana) a z pohledu pasiv (pravá strana), které se musí rovnat.

Aktiva: majetek, který podnik vlastní nebo nad ním má kontrolu. Například nemovitosti, počítače, software, zboží, pohledávky vůči odběratelům, peníze na účtu.

Pasiva: způsob financování podniku. Například základní kapitál (majetek vložený podnikateli při zakládání firmy), rezervní fondy či výsledek hospodaření minulých i sledovaného období.

 

 

Schéma rozvahy v českém účetnictví:

 

AKTIVA                                           ROZVAHA K 31.12.20xx                            PASIVA
 
           
  POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL     VLASTNÍ KAPITÁL  
       
           
  DLOUHODOBÝ MAJETEK     Základní kapitál  
      Emisní ážio a kapitálové fondy  
        Fondy ze zisku  
  Dlouhodobý nehmotný majetek      
  Dlouhodobý hmotný majetek     Výsledek hospodaření minulých let  
  Dlouhodobý finanční majetek     Výsledek hospodaření běžného účetního období  
           
  OBĚŽNÁ AKTIVA     CIZÍ ZDROJE  
       
           
  Zásoby     Rezervy  
  Pohledávky     Dlouhodobé závazky  
  Krátkodobý finanční majetek     Krátkodobé závazky  
  Peněžní prostředky        
           
  ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV     ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV  
       

 

Pozn.: Podle jiných účetních standardů (např. IFRS / US GAAP) může rozvaha vypadat více či méně odlišně.

 

Detailní struktura rozvahy pro podnikatele je uvedena v Příloze č.1 Vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

Zde uvedené uspořádání je závazné, a to včetně pořadí jednotlivých položek. Je možné přidávat další položky a položky vpředu označené arabskou číslicí je možno za podmínek stanovených v odst.3 § 4 Vyhl. sloučit,  ale jinak se nesmí toto uspořádání měnit. (odst.1 § 4 Vyhl.)

 

 

Rozvaha může být sestavena v plném nebo zkráceném rozsahu:

  • v plném rozsahu zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 1 Vyhl. a musí ji sestavovat účetní jednotka, která je velkou nebo střední účetní jednotkou, dále pak malou a mikro účetní jednotkou, pokud má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (odst.1 § 3a Vyhl.) (ostatní dobrovolně)
  • ve zkráceném rozsahu ji může sestavit:
    • malá neauditovaná účetní jednotka: vykazuje pouze položky označené písmeny a římskými číslicemi s výjimkou položek „C.II.1. Dlouhodobé pohledávky“ a „C.II.2. Krátkodobé pohledávky“
    • mikro neauditovaná účetní jednotka: vykazuje pouze položky označené písmeny (odst.2 § 3a Vyhl.)

 

Rozvaha jakožto součást účetní závěrky se sestavuje ke konci rozvahového dne (obvykle poslední den účetního období) a v případě mezitímní účetní závěrky i v jiné okamžiky.

Konečné stavy rozvahy z předcházejícího období musí navazovat na počáteční stavy sledovaného období.

Položky rozvahy se uvádí nejen za sledované období, ale také za období bezprostředně předcházející (u aktiv v netto hodnotě). Pokud by hodnoty za předchozí období nebyly srovnatelné, je možno je upravit a úpravu popsat a zdůvodnit v příloze účetní závěrky. (odst.5, § 4 Vyhl.)

Uspořádání, označování a obsah položek rozvahy použité v jednom účetním období nesmí účetní jednotky změnit v účetním období následujícím. Výjimkou je změna vyvolaná změnou předmětu podnikání či z důvodů zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky. Informaci o takové změně včetně odůvodnění musí být uvedena v příloze účetní závěrky. (odst.4, § 7 ZoÚ)

 

Kromě rozvahy pro jednotlivou entitu (podnik) se pro podniky ve skupině sestavuje i tzv. konsolidovaná rozvaha.                       

 

 

 

 

 

 Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace