Skupiny ukazatelů finanční analýzy

Poslední aktualizace dne: 09.11.2016

Tato série popisuje základní skupiny ukazatelů finanční analýzy. V rámci každé skupiny jsou pak uvedeny a popsány nejběžněji využívané vzorce.

Kromě této série můžete využít tento "tahák": Přehled vzorců používaných ve finanční analýze.

 

 

 Ukazatele ziskovosti a rentability

Rentabilita je definována jako schopnost dosahovat zisku prostřednictvím využívání vstupů.

Ukazatelé ziskovosti a rentability jsou skupinou finanční analýzy, která hodnotí ziskovost či výnosnost a efektivitu hospodaření podniku, tedy schopnost firmy vyprodukovat maximum výstupu (tj. marže či zisku), ideálně s minimálními vstupy.

 

Skupina ukazatelů rentability (ziskovosti) zahrnuje ukazatele:Ukazatele likvidity

Likvidita je schopnost podniku přeměnit majetek za účelem úhrady závazků na peníze, ideálně s co nejnižšími transakčními náklady. (14)

 

Ukazatele likvidity (neboli stupně likvidity)

Ukazatele (stupně) likvidity vyjadřují, do jaké míry oběžná aktiva firmy v různé formě pokrývají její krátkodobé závazky. Tedy počet, kolikrát by podnik byl schopen uhradit své krátkodobé závazky z přeměny těchto oběžných aktiv na peníze. Hodnotí tak krátkodobou finanční situaci podniku.

 

Do této kategorie patří zejména následující základní ukazatele:

 

Jejich obecná interpretace:

 • nižší hodnoty vypovídají o malé schopnosti hradit krátkodobé závazky, příliž nízké až o riziku platební neschopnosti
 • příliš vysoké hodnoty mohou napovídat o neefektivitě v hospodaření, neboť peníze, které jsou v daných formách majetku vázány, by mohly být využity jiným způsobem. Peníze vázané v zásobách, pohledávkách a v pokladně nevydělají nic, ty na bankovních účtech obvykle jen velmi nízký úrok. Posouzení je vhodné v souvislosti s ukazateli Obratu (Doby obratu).
 • ideální jsou tedy hodnoty ani nízké, ani vysoké
 • konkrétní ideální rozmezí je uvedeno u každého ukazatele jednotlivě

 

Jejich srovnání:

 • v první řadě je vhodné ukazatele srovnat s doporučenými hodnotami
 • nicméně určité odchylky jsou možné podle oboru, typu společnosti atd. – proto je důležité interní srovnání ukazatelů v časově řadě; pokud firma dlouhodobě nedosahuje doporučených hodnot, ale hospodaří bez sebemenších problémů, pak se dá očekávat, že bude nadále úspěšná se stejnými hodnotami
 • vhodné je srovnání s oborovým průměrem nebo s obdobnými firmami v oboru

 

Možné důvody pro vyšší likviditu (důvody pro nižší likviditu lze použít analogicky):

 • vysoký stav zásob (jen u běžné likvidity)
  • to může souviset s oborem podnikání (vysokou hodnotu zásob mívají např. obchodní společnosti)
  • předzásobení kvůli výhodným podmínkám nákupu (sleva), očekávanému růstu cen či očekávanému nedostatku 
  • sezónní výkyvy v poptávce
  • zásoby jsou nadhodnoceny – např. nebyly vytvořeny opravné položky k zásobám, k nimž je ve skutečnosti oprávněný důvod
  • firma drží neúměrně vysoké zásoby. Adekvátnost výše zásob je možno zhodnotit pomocí ukazatelů aktivity (Doba obratu zásob či Obrat zásob).
 • vysoké zůstatky pohledávek (jen u běžné a pohotové likvidity):
  • např. vysoká pohledávka, kterou odběratel nestihl uhradit do konce roku
  • zvýšila se nedobytnost pohledávek
  • poskytnutí delší splatnosti odběratelům, např. z důvodu jejich získání či retence
  • pohledávky jsou nadhodnoceny – např. nebyly vytvořeny opravné položky, k nimž je ve skutečnosti oprávněný důvod
 • nízké zůstatky závazků, např. díky efektivnímu řízení vztahu s dodavateli 
 • ekonomický růst, kdy bývá likvidita nižší, protože závazky narůstají více než oběžný majetek (14)

 

Další ukazatele, které lze též zařadit mezi ukazatele likvidity:

 


Ukazatele finanční struktury a zadluženosti

Firma může být financována z vlastních zdrojů (základní kapitál, emisní ážio, nerozdělený zisk aj.) a cizích zdrojů (úvěry, neuhrazené závazky aj.). 

Zadluženost je pojem sledující, do jaké míry je firma financována cizími zdroji.

 

Ukazatele finanční struktury a zadluženosti sledují, jak je firma financována a jaká je její schopnost hradit dlouhodobé závazky. Hodnotí tedy finanční situaci podniku z dlouhodobé perspektivy.

Skupina ukazatelů finanční struktury a zadluženosti zahrnuje ukazatele:Ukazatele aktivity

Ukazatele aktivity hodnotí efektivitu firmy ve využívání svých aktiv. Hodnotí zejména, jak dlouho majetek drží svou formu, než se přemění na tržby nebo na peníze a rychlost obratu.

 

Pokud firma drží:

 • příliš mnoho majetku → nehospodárné využití; navíc majetek musí být nějak financován, takže firma platí „zbytečné“ úroky
 • příliš málo majetku → firma nemusí být schopna dodávat odběratelům v domluvených termínech či reagovat na požadavky trhu z titulu nových příležitostí

firma by tak měla najít rozumný kompromis

 

Nevýhody poměrových ukazatelů aktivity:

 • velký vliv má ocenění aktiv a ceny, za které by aktiva pořízena (různé ceny)
 • poměřuje různá aktiva (majetek) z rozvahy, což je stavová veličina a ukazatele z výsledovky (nejčastěji tržby), což je suma transakcí za určité časové období (nejčastěji rok) – z tohoto důvodu se rozvahové vstupy často počítají jako aritmetický průměr začátku a konce období či se vylučují položky, které v daném období nemohly mít na výsledovku vliv

 

Ukazatele se dělí na dvě navzájem inverzní skupiny:

 • dobu obratu, tj. jak dlouho majetek drží svou formu, než se přemění na tržby nebo na peníze. Tyto ukazatele by měly být u aktiv (majetku) co nejnižší. Pokud hodnotí závazky, tak co nejvyšší.

výpočet:  vybrané aktivum či pasivum / tržby či náklady * počet dní v roce (360/365)

 

 • obrátkovost majetku, tj. počet obrátek za určitou dobu (většinou 365 či 360 dní). Tyto ukazatele by měly být pro obrátkovost aktiv (majetku) co nejvyšší.

výpočet:  tržby či náklady / vybrané aktivum či pasivum

výpočet z doby obratu:  365 /  daný ukazatel doby obratu

 

Důležitý v interpretaci je trend.

 

Ukazatele aktivity jsou:


Ukazatele tržní hodnoty či kapitálového trhu

Investoři vkládají své peníze do firmy hlavně za účelem získání:

 • dividendy
 • kapitálového výnosu z prodeje podniku nebo jeho akcií – pokud tržní hodnota akcií roste, roste i potenciální výnos z jejich prodeje

 

Ukazatele tržní hodnoty ve svých výpočtech často využívají právě údaje o tržní hodnotě akcií či výši dividend a přináší tak do finanční analýzy pohled investorů, kteří hodnotí firmu nejen podle současného vývoje, ale také podle očekávání budoucí situace.

 

Skupina ukazatelů tržní hodnoty a kapitálové trhu obsahují tyto ukazatele:

 Soustavy ukazatelů pro hodnocení podniku

Soustavy ukazatelů pro hodnocení podniku zahrnují:


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Příspěvek v angličtině
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace