Standardní náklady

Poslední aktualizace dne: 28.03.2016

Standardní náklady jsou jednou z bází pro ocenění nákladů v nákladovém účetnictví, která spočívá ve stanovení standardů (norem) pro jednotkové náklady a vyrobené množství. Standardní náklady jsou odhadovány ještě předtím, než začne výroba a jako takové jsou alternativní metodou k historickému nákladovému účetnictví.

 

Standardní náklady jsou nejvíce použitelné ve výrobě, která je standardizovaná a masová, nebo se pravidelně opakuje.

Standardní náklady mohou sloužit jako důležitý vstup při tvorbě rozpočtu a mohou být použity při tvorbě různých druhů kalkulací (plných nákladů, variabilních nákladů, přímých mzdových atd.).  

 

Základní kroky při tvorbě standardních nákladů:

 • Výběr standardu (viz. níže)
 • Odhad standardního jednotkového nákladu a vyrobeného množství
 • Zjištění skutečných nákladů a vyrobeného množství
 • Odchylková analýza, v rámci které jsou standardní náklady porovnávány s náklady skutečnými
 • Analýza významných odchylek a příprava reportu pro management
 • Přijetí nápravných opatření

 

Standardní náklad

 

Standardní náklad je předem stanovená cena přímého materiálu, přímých mzdových nákladů a výrobní režie vyjádřená ve formě jednotkových nákladů.

Standardní náklady by měly revidovány tehdy, pokud se změní podmínky, za kterých byly stanoveny a/nebo jsou odchylky standardních nákladů od skutečných nákladů významné.

 

Stanovení standardních nákladů

 

Kalkulace standardních nákladů vychází z průměru nákladů za posledních pár měsíců či let. Nicméně je nutné vzít v úvahu i všechny ostatní faktory, které mají na náklady vliv.

 

Příklady faktorů, které je nutné vzít v úvahu při tvorbě standardních materiálových nákladů

 

 • Jednotková cena (náklady) materiálu
 • Nákupní podmínky – nejen ceny dohodnuté se stávajícími dodavateli, ale také výsledky probíhajících / očekávaných cenových jednání s existujícími i novými dodavateli
 • Očekávané změny cen na trhu surovin
 • Požadované změny v kvalitě surovin – suroviny vyšší kvality jsou dražší
 • Očekávané změny ve způsobu dopravy surovin (např. interně vs. dodavatelsky)
 • Stáří budov a zařízení – zastaralý majetek může být příčinou vzniku vyšších ztrát (které zvyšují jednotkovou cenu)
 • Očekávaná inflace
 • Pro stanovení ceny obvykle bývá důležité i plánované množství materiálu - např. možnost získat slevu za nákup ve velkém
 • Množství materiálu spotřebované na kalkulační jednici

 

Příklady faktorů, které je nutné vzít v úvahu při tvorbě standardních mzdových nákladů

 

 • Cena za hodinu práce
 • Stávající mzdy a platy a jejich očekávané navýšení
 • Očekávané změny na trhu práce
 • Očekávané změny ve výši (sazbě) sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem
 • Očekávaná inflace
 • Odpracované hodiny (tedy normohodiny) nezbytné k výrobě jednotky výrobku
 • Plánovaný objem produkce
 • Předpokládaná efektivita práce (např. efekt učící křivky)
 • Očekávaná automatizace, která může snížit počet odpracovaných hodin
 • Doba nečinnosti (například v důsledku poruch strojů nebo nedostatku objednávek od zákazníků)

 

Příklady faktorů, které je nutné vzít v úvahu při tvorbě standardní výrobní režie

 • Nákupní podmínky a očekávané změny na trhu těchto nákladů
 • Očekávaná inflace
 • Plánovaný objem výroby (včetně očekávaných normálních ztrát - např. přirozeného úbytku)

rozvrhová základna se získá vydělením plánované výrobní režie objemem výroby či jinou úrovní aktivity

 

Typy standardů (norem) používaných při tvorbě standardních nákladů

 

Ideální standard 

 • Ideální standard předpokládá, že nastanou všechny možné příznivé podmínky (nízké ceny pro vstupy, minimum nových konkurentů atd.) a naopak nenastanou žádné nepříznivé (žádné ztráty, neefektivita či nevyužitý čas).
 • Ideální standard je možný dosáhnout pouze teoreticky, prakticky nikoliv. Z toho vyplývá, že odchylky od skutečných nákladů budou téměř vždy negativní, což může být velmi demotivující (zaměstnanci mohou uvažovat takto "proč bychom se měli snažit, když výsledek bude i tak negativní").
 • Proto není použití tohoto standardu příliš praktické.

 

Dosažitelný standard 

 • Standard je nastaven tak, aby byl realistický a dosažitelný; přiměřeně zohledňuje možné ztráty či neefektivnosti.
 • Tento standard je používaný nejčastěji a je nejlepší pro motivaci zaměstnanců.

 

Běžný (současný) standard 

 • Běžný standard vychází z existujících pracovních podmínek
 • a jako takový nemotivuje zaměstnance k lepším výkonům.

 

Základní standard 

 • Základní standard je stanoven jako průměr za delší časové období.
 • Odráží tak trend a v průběhu se příliš času nemění.
 • To může mít opět negativní dopad na motivaci zaměstnanců.

 

Výhody metody kalkulace standardních nákladů

 

 • Usnadňuje plánování a kontrolu nákladů
 • Je-li systém standardních nákladů spojený s hodnocením zaměstnanců, může pomoci zvýšit motivaci zaměstnanců (nicméně samozřejmě pouze v případě, jsou-li použity rozumné standardy)

 

 Nevýhody metody standardních nákladů

 

 • Implementace standardních nákladů i jejich údržba může být časově náročná a nákladná
 • Existuje řada případů, kdy kalkulace standardních nákladů nedává velký smysl:
  • V odvětvích s rychlými změnami, neboť standardy rychle zastarávají.
  • Výrobní proces je vysoce automatizovaný – takže ztráty nejsou tak vysoké a není mnoho možností jak ovlivnit mzdové náklady (to je oblast, kde je použití standardních nákladů nejužitečnější).
  • Vyráběné produkty nejsou alespoň trochu standardizovány.
  • Kontrakty, kde je cena stanovena přirážkou (tzv. cost-plus contracts).  Zákazníci jsou tak povinni uhradit vynaložené náklady plus odsouhlasenou přirážku, takže je nutné v každém případě vycházet z nákladů skutečných. Náklady sice uhradí zákazník, nicméně nižší náklady (dosažené jejich efektivním řízením např. metodou standardních nákladů) znamenají pro zákazníka nižší cenu, pro organizaci tedy vyšší konkurenceschopnost.


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Příspěvek v angličtině
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace