Strategické plánování a jeho proces

Poslední aktualizace dne: 10.11.2016

V rámci série naleznete základní informace o procesu strategického plánování. Setkáte se tu s pojmy jako analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy, vize, mise, cíl a strategie.

Pokud se zajímáte o tvorbu rozpočtů a plánů, přečtěte si o tom v naší návazné sérii Tvorba prognóz a rozpočtů.

 

 Plánování

Plánování je proces, během kterého jsou prováděny určité aktivity, díky nimž se zvyšuje pravděpodobnost, že dojde k dosažení stanovených strategických a specifických cílů. Mezi uvedené aktivity patří stanovení cílů a záměrů, definování strategií pro jejich dosažení a příprava strategických a provozních plánů.

Plánování lze rozlišit na strategické a operativní.Strategické plánování

Strategické plánování je dlouhodobý proces, při kterém firma stanovuje, čeho chce v budoucnosti dosáhnout a jakým způsobem toho dosáhne.

Vstupem pro strategické plánování je obvykle analýza vnitřního a vnějšího prostředí a firemní vize a mise.

Výstupem jsou strategické plány, které jsou následně rozpadnuty do podrobnějších provozních plánů. Plány jsou pravidelně porovnávány se skutečností, aby bylo možné včas předvídat problémy a případně přijmout nápravná opatření. V návaznosti na toto srovnání může dojít k případné úpravě ve všech krocích uvedených dříve. Strategické plánování je tedy kontinuální proces.

Proces strategického plánování je graficky znázorněn zde.


Proces strategického plánování

Schéma procesu strategického plánování

 

Předpoklady strategického plánování

Již na počátku strategického plánování musí podnik mít hotovou:

 • analýzu vnějšího a vnitřního prostředí (analýzu současné pozice)
 • stanovenou vizi a misi (poslání)
 • popsány základní prvky firemní kultury (jakým způsobem se v rámci firmy pracuje, jak se má chovat personál atd.)

 

Analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy

Je možné použít různé nástroje a analýzy, například:

 • PESTEL analýzu
 • analýzu pěti sil
 • analýza strategických schopností
 • SWOT analýzu

 

VIZE

Vize je obecné prohlášení zdůrazňující, kam se firma chce v budoucnu dostat.

Firemní vize je často ve formě jediné inspirativní věty.

 

MISE / POSLÁNÍ

Mise (poslání) je obecné prohlášení, ve kterém je krátce vysvětleno, jakým způsobem firma hodlá dosáhnout své vize. Obsahuje například:

 • jaký je základní cíl firmy (zisk, pomoc druhým atd.)
 • definování zásadních zájmových skupin (zejména zákazníků), a jak s nimi firma hodlá jednat
 • jak se firma odlišuje od svých konkurentů
 • firemní hodnoty atd.

Prohlášení o poslání je často ve formě jediného odstavce (ale v praxi je rozsah se liší od několika slov až po několik stránek).

 

STANOVENÍ STRATEGICKÝCH A SPECIFICKÝCH CÍLŮ A ZÁMĚRŮ

 

Strategický cíl

Strategický cíl je obecný a obvykle stručně shrnutý cíl, jehož firma chce v následujících obdobích, řekněme během příštích 5-10 let, dosáhnout.

Pokud jsou strategické cíle rozpadnuty na cíle specifické, nemusí být plně splňovat SMART definici (Specific = konkrétní, Measurable = měřitelné, Achievable = dosažitelné, Realistic = realistické, Time-specific = časově ohraničené).

Největším rizikem při stanovení strategických cílů je jejich nesourodost. Proto by počet strategických cílů měl být omezený.  Strategické cíle musí být:

 • přijatelné – pro zásadní zájmové skupiny
 • vhodné - v souladu s posláním (22)
 • proveditelné - dosažitelné

Několik příkladů strategických cílů:

Zvýšení tržeb / ziskovosti / cash-flow / počtu zákazníků / efektivity / ROCE / tržního podílu / spokojenosti zákazníků

 

Specifický cíl

 

Specifický cíl je podrobnější cíl, jehož chce firma v budoucnu dosáhnout za účelem plnění svých strategických cílů.

Několik příkladů specifických cílů:

Pokud je strategickým cílem firmy zvýšit ziskovost, specifické cíle by mohly vypadat například takto:

 • snížení nepřímých nákladů v průběhu roku 20xx o 10%
 • zvýšení tržeb v průběhu roku 20xx o 15%

 

Specifické cíle by měly, na rozdíl od strategických cílů, splňovat definici SMART:

S = Specific = specifické

M = Measurable = měřitelné

A = Achievable = dosažitelné

R = Realistic = realistické

T = Time-specific = časově ohraničené

 

VOLBA STRATEGIE

 

Strategie je metoda nebo způsob stanovený za účelem dosažení vybraných cílů.

Proces stanovení strategie zahrnuje následující fáze:

 • zpracování možných alternativních strategií – často se používá různých scénářů
 • jejich zhodnocení podle:
  • přijatelnosti - zda je přijatelná pro zásadní zájmové skupiny
  • vhodnosti – zda je v souladu s vizí a misí firmy a využívá její silné stránky a příležitosti a naopak minimalizuje slabé stránky a hrozby
  • proveditelnosti - zda je dosažitelná z hlediska zdrojů, například dostupných surovin nebo financování, kompetencí a dovedností zaměstnanců
 • volba nejlepší strategie

 

TVORBA STRATEGICKÉHO PLÁNU A JEHO ROZPAD NA PROVOZNÍ PLÁNY (VČETNĚ ROZPOČTU) 

 

Strategický plán 

Strategický plán je dlouhodobý (zahrnuté období může být až kolem 10 let) vyšší úrovně zpracovaný vrcholovým managementem za účelem splnění firemních strategických cílů. Je zaměřen na celou firmu, zohledňuje hlavně vnější situaci podniku a může být jak kvantitativní, tak kvalitativní. Strategický plán následně bývá rozdělen do podrobnějších specifických (operativních) plánů.

 

Operativní plán

Operativní plány jsou specifické krátkodobé plány (zahrnující období od několika měsíců až po cca 3 roky, obvykle však 1 rok) zpracované na nižší úrovni řízení zaměřené na specifické části firmy, např. na výrobu či prodej. Operativní plány vycházejí z obecnějšího strategického plánu, který rozpracovávají do větších detailů. Jsou to jakési kvantitativní akční plány. Příkladem operativního plánu je rozpočet.

 

MĚŘENÍ SKUTEČNÝCH VÝSLEDKŮ

= vychází především z účetních dat

 

SROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ ROZDÍLŮ MEZI SKUTEČNÝMI VÝSLEDKY A PLÁNEM

= tzv. odchylková analýza

 

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ ČI ÚPRAVY PLÁNŮ/STRATEGIE

V případě, že jsou zjištěné rozdíly kontrolovatelné, dochází obvykle k nějakým nápravným opatřením. Pokud ne, žádná opatření se obvykle nedělají  a/nebo jsou plány/strategie odpovídajícím způsobem upraveny.

 Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Příspěvek v angličtině
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace