Ukazatele finanční analýzy – aktivita

Poslední aktualizace dne: 09.11.2016

Tato série navazuje na sérii Skupiny ukazatelů finanční analýzy a v detailu popisuje skupinu ukazatelů aktivity.

 

 Ukazatele aktivity

Ukazatele aktivity hodnotí efektivitu firmy ve využívání svých aktiv. Hodnotí zejména, jak dlouho majetek drží svou formu, než se přemění na tržby nebo na peníze a rychlost obratu.

 

Pokud firma drží:

 • příliš mnoho majetku → nehospodárné využití; navíc majetek musí být nějak financován, takže firma platí „zbytečné“ úroky
 • příliš málo majetku → firma nemusí být schopna dodávat odběratelům v domluvených termínech či reagovat na požadavky trhu z titulu nových příležitostí

firma by tak měla najít rozumný kompromis

 

Nevýhody poměrových ukazatelů aktivity:

 • velký vliv má ocenění aktiv a ceny, za které by aktiva pořízena (různé ceny)
 • poměřuje různá aktiva (majetek) z rozvahy, což je stavová veličina a ukazatele z výsledovky (nejčastěji tržby), což je suma transakcí za určité časové období (nejčastěji rok) – z tohoto důvodu se rozvahové vstupy často počítají jako aritmetický průměr začátku a konce období či se vylučují položky, které v daném období nemohly mít na výsledovku vliv

 

Ukazatele se dělí na dvě navzájem inverzní skupiny:

 • dobu obratu, tj. jak dlouho majetek drží svou formu, než se přemění na tržby nebo na peníze. Tyto ukazatele by měly být u aktiv (majetku) co nejnižší. Pokud hodnotí závazky, tak co nejvyšší.

výpočet:  vybrané aktivum či pasivum / tržby či náklady * počet dní v roce (360/365)

 

 • obrátkovost majetku, tj. počet obrátek za určitou dobu (většinou 365 či 360 dní). Tyto ukazatele by měly být pro obrátkovost aktiv (majetku) co nejvyšší.

výpočet:  tržby či náklady / vybrané aktivum či pasivum

výpočet z doby obratu:  365 /  daný ukazatel doby obratu

 

Důležitý v interpretaci je trend.

 

Ukazatele aktivity jsou:Obrat celkových aktiv

Obrat celkových aktiv je jedním z ukazatelů aktivity, který ukazuje, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy a vyjadřuje, jaké tržby přinese jednotka aktiv.

Rozdíl od ROA (Rentabilita celkových aktiv) je v použití tržeb, neboť ROA má v čitateli zisk.

 

Vzorec

 

Aktiva jsou často ve formě průměru z počáteční a konečné balance.

 

Srovnání

mezi podniky v jiném odvětví nedává velký smysl, neboť ukazatel je obvykle vyšší u firem s nízkým objemem aktiv a vysokými tržbami a naopak.


Obrat stálých aktiv

Obrat stálých aktiv je jedním z ukazatelů aktivity. Ukazuje, jak efektivně firma hospodaří se svými stálými aktivy a vyjadřuje, jaké tržby přinese jednotka dlouhodobého majetku.

 

Vzorec

 

 Stálá aktiva jsou často ve formě průměru z počáteční a konečné balance.

 

Interpretace, srovnání a doporučené hodnoty

 • obecně, čím vyšší hodnoty, tím lépe
 • žádné obecné doporučení, kolik by ukazatel měl vyjít, neexistuje
 • důležité je srovnání ukazatele v čase
 • vhodné je srovnání s firmami ve stejném oboru
 • nízké hodnoty (pozorované hlavně ve formě poklesu hodnot v časové řadě) mohou signalizovat nedostatečné využití výrobních kapacit nebo fakt, že má firma příliš dlouhodobého majetku


Doba obratu zásob

Doba obratu zásob je jedním z ukazatelů aktivity, který vyjadřuje, kolik dní leží zásoby na skladě, než se prodají.

Pokud počet dní v roce (365) vydělíme ukazatelem Doby obratu zásob, dostaneme ukazatel Obrat zásob.

Pokud sečteme Dobu obratu zásob a Dobu obratu pohledávek, dostaneme dobu, za kterou se zásoby přemění na tržby (teoreticky peníze).

 

Vzorec

 

 Zásoby jsou často ve formě průměru z počáteční a konečné balance.

Místo nákladů na prodané zboží je ve jmenovateli možno použít i tržby, což je možná i běžněji používaná forma vzorce. Nicméně náklady jsou vhodnější, neboť neobsahují marži. Čitatel i jmenovatel jsou tak oceněny na obdobné bázi a jsou tak srovnatelné.

 

Srovnání

 • srovnání firem v různých odvětvích nedává příliš smysl; naopak srovnání s konkurencí má velkou vypovídací schopnost
 • smysluplné je srovnání výsledku dané firmy v čase

 

Doporučené hodnoty

 

 • obecně čím nižší doba obratu zásob, tím lépe
 • vysoké hodnoty poukazují buď na:
  • zpomalení prodeje (ve jmenovateli jsou sice náklady, ale ty jsou většinou účtovány ve stejný okamžik jako tržby) – nutné rozlišit, zda jde o zpomalení prodejů pouze sledované firmy nebo v celém odvětví či ekonomice (recese)
  • hromadění zásob:
   • obecná rizika:
    • zastarání zásob a následná neprodejnost
    • vyšší náklady spojené s držením zásob (např. na skladování)
    • zásoby musí být nějak financovány, takže firma platí „zbytečné“ úroky
   • „opodstatněné“ důvody:
    • nákupy za výhodné ceny či slevy za nákupy ve velkém
    • sezónní fluktuace v poptávce
    • očekávané navýšení cen či nedostatku určitých zásob
 • nízké hodnoty poukazují buď na:
  • zrychlení prodeje
  • nízký stav zásob:
   • obecné riziko:
    • nesplnění zákaznických objednávek
    • neschopnost firmy reagovat na výzvy z titulu nových obchodních příležitostí

Doba obratu pohledávek / Průměrná doba inkasa

Doba obratu pohledávek (Průměrná doba inkasa) je jedním z ukazatelů aktivity, který vyjadřuje, za kolik dní nám průměrně odběratelé hradí pohledávky.

Pokud počet dní v roce (365) vydělíme ukazatelem Doby obratu pohledávek, dostaneme ukazatel Obrat pohledávek.

 

Vzorec

 

 Pohledávky jsou často ve formě průměru z počáteční a konečné balance.

Tržby je možno očistit o prodeje v hotovosti.

 

Získaný výsledek může být zkreslený, pokud

 • pohledávky nejsou v obvyklé výši (např. jsou abnormálně vysoké)
 • tržby neobsahují DPH, ale pohledávky ano

 

Srovnání

 • porovnává se nejčastěji s obvyklou dodací lhůtou, což bývá 30 dní
 • srovnání firem v různých odvětvích nedává příliš smysl; naopak srovnání s konkurencí má velkou vypovídací schopnost
 • smysluplné je srovnání výsledku dané firmy v čase
 • vhodné je srovnání s dobou obratu závazků, jejíž hodnota by měla být vyšší než doba obratu pohledávek

 

Doporučené hodnoty

 • žádoucí jsou nízké hodnoty, které mohou znamenat, že firma:
  • dobře vymáhá své pohledávky
  • má zákazníky v dobré finanční situaci a/i s dobrou platební morálkou
  • má vysoký podíl prodejů v hotovosti (pokud tyto prodeje nevyloučila)
 • opačné interpretace lze použít pro vyšší hodnoty; nicméně ty mohou někdy být zdůvodněny např. poskytnutím delší splatnosti zákazníkům z důvodu jejich získání či retence


Doba obratu závazků / Doba odkladu plateb

Doba obratu závazků (Doba odkladu plateb) je jedním z ukazatelů aktivity, který vyjadřuje, kolik dní firmě průměrně trvá, než zaplatí svým dodavatelům.

Ukazatel je dobře využitelný i při vyjednávání dodacích podmínek s dodavateli.

 

Vzorec

 

 

 Obchodní závazky jsou často ve formě průměru z počáteční a konečné balance.

Místo nákladů na nákupy je v ukazateli možno použít tržby (náklady jsou však vhodnější, neboť neobsahují marži). Náklady na nákupy většinou představují mimoúčetní vstup.

 

Srovnání nejčastěji s

 • obvyklou dodací lhůtou, což bývá 30 dní
 • vhodné je srovnání s dobou obratu pohledávek, jejíž hodnotu by doba obratu závazků měla ideálně převyšovat
 • smysluplné je srovnání výsledku dané firmy v čase

 

Doporučené hodnoty

 • obecně jsou žádoucí vysoké hodnoty, které mohou vypovídat o tom, že je firma schopna vyjednat si výhodné dodací lhůty (de facto dodavatelský úvěr)
 • nicméně s příliš vysokými hodnotami může být spojeno riziko zhoršení vztahů s dodavateli či dokonce přerušení dodávek

Obratový cyklus peněz

Obratový cyklus peněz je jedním z ukazatelů aktivity a likvidity, který vyjadřuje ve dnech dobu počínající od platby za nakoupený materiál, mzdy a ostatní náklady až po inkaso pohledávky.

 

Vzorec

doba obratu zásob + doba obratu pohledávek - doba obratu závazků

 

Obratový cyklus peněz lze tedy zkrátit

 • zkrácením doby obratu zásob a pohledávek
 • prodloužením doby obratu závazků


Obrat zásob

Obrat zásob (ukazatel obratu zásob) je jedním z ukazatelů aktivity, který ukazuje, kolikrát je během sledovaného období (obvykle 1 roku) jednotka  zásob prodána.

 

Vzorec

 

Zásoby jsou často ve formě průměru z počáteční a konečné balance.

Místo nákladů na prodané zboží je v čitateli možno použít i tržby, což je možná i běžněji používaná forma vzorce. Nicméně náklady jsou vhodnější, neboť neobsahují marži. Čitatel i jmenovatel jsou tak oceněny na obdobné bázi a jsou tak srovnatelné.

 

Interpretaci ukazatele a vhodná komparativa

lze snadno odvodit z textu u ukazatele Doba obratu zásob. Obrat zásob totiž lze spočítat vydělením počtu dní v roce (365) ukazatelem Doby obratu zásob.


Obrat pohledávek

Obrat pohledávek je jedním z ukazatelů aktivity, který ukazuje, kolikrát je během sledovaného období (roku) jednotka pohledávek přeměněna v tržby.

 

Vzorec

 

 Obchodní pohledávky jsou často ve formě průměru z počáteční a konečné balance.

 

Interpretaci ukazatele a vhodná komparativa

lze snadno odvodit z textu u ukazatele Doba obratu pohledávek. Obrat pohledávek lze totiž spočítat vydělením počtu dní v roce (365) ukazatelem Doby obratu pohledávek.Obrat závazků

Obrat závazků je jedním z ukazatelů aktivity, který ukazuje, kolikrát je během sledovaného období (roku) nakoupena jednotka závazků.

 

Vzorec

 

Obchodní závazky jsou často ve formě průměru z počáteční a konečné balance.

Místo nákladů na prodané zboží je v ukazateli možno použít tržby, což je možná i běžněji používaná forma vzorce a jdou z výsledovky jednodušeji zjistit. Nicméně náklady jsou vhodnější, neboť neobsahují marži. Čitatel i jmenovatel jsou tak oceněny na obdobné bázi a jsou tak srovnatelné. 

 

Interpretaci ukazatele a vhodná komparativa

lze snadno odvodit z textu u ukazatele Doba obratu závazků. Obrat závazků totiž lze spočítat vydělením počtu dní v roce (365) ukazatelem Doby obratu závazků.


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Příspěvek v angličtině
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace