Ukazatele finanční analýzy – finanční struktura a zadluženost

Poslední aktualizace dne: 09.11.2016

Tato série navazuje na sérii Skupiny ukazatelů finanční analýzy a v detailu popisuje skupinu ukazatelů finanční struktury a zadluženosti.

 

 Ukazatele finanční struktury a zadluženosti

Firma může být financována z vlastních zdrojů (základní kapitál, emisní ážio, nerozdělený zisk aj.) a cizích zdrojů (úvěry, neuhrazené závazky aj.). 

Zadluženost je pojem sledující, do jaké míry je firma financována cizími zdroji.

 

Ukazatele finanční struktury a zadluženosti sledují, jak je firma financována a jaká je její schopnost hradit dlouhodobé závazky. Hodnotí tedy finanční situaci podniku z dlouhodobé perspektivy.

Skupina ukazatelů finanční struktury a zadluženosti zahrnuje ukazatele:Výhody a nevýhody financování cizími a vlastními zdroji

Určení optimální struktury financování je velice obtížné a v podstatě neexistuje optimální poměr. Jde vždy o to vybalancovat níže uvedené výhody a rizika pramenící z každé volby.

 

Financování z cizích zdrojů je pro firmu paradoxně levnější než ze zdrojů vlastních, protože

 • vlastní kapitál je mnohem rizikovější - akcionáři/majitelé v případě likvidace buď nemají právo na likvidační zůstatek, nebo jsou jejich nároky uspokojeny až po uspokojení ostatních věřitelů
 • efekt daňového štítu -  úrok z úvěru (tj. cizího kapitálu) je obvykle daňově uznatelný, kdežto dividenda/podíl na zisku nikoliv
 • transakční náklady na získání cizího kapitálu bývají nižší než u kapitálu vlastního
 • případně lze zahrnout též efekt finanční páky

 

Nicméně vysoká zadluženost je spojena s následujícími riziky

 • snížení úvěruschopnosti - každý další úvěr zvyšuje riziko, že firma nebude schopna hradit včas své závazky nebo pro ni bude problematičtější získat další úvěr
 • každý další úvěr může být dražší, protože banka zhodnotí podnik jako rizikovější (59)
 • díky působení finanční páky dochází s růstem zadlužení k růstu výnosnosti vlastního kapitálu (za předpokladu, že je výnosnost z použití cizích zdrojů vyšší než úroková sazba) a tím i k vyššímu tlaku na výplatu dividend/podílů na zisku (59)
 • riziko bankrotu, tím i riziko realizace majetku, který banka drží v zástavě

 

Vlastní kapitál je tedy dražší než kapitál cizí a jsou s ním spojena i určitá rizika:

 • že jeho výše nebude časem stačit a firma nebude schopna opatřit si jiné zdroje financování
 • navyšování vlastního kapitálu přibráním dalšího společníka zvyšuje počet lidí majících vliv na rozhodování a tím snižení flexibility rozhodování 

Celková zadluženost / Ukazatel věřitelského rizika

Celková zadluženost či Ukazatel věřitelského rizika je jedním z ukazatelů finanční struktury a zadluženosti. Vyjadřuje podíl cizích zdrojů na bilanční sumě.  Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je zadlužení a tím spojená rizika.

Společně s ukazatelem Koeficient samofinancování musí dát ukazatel celkové zadluženosti 1 (100%).

 

Vzorec

Místo celkového cizího kapitálu lze použít pouze závazky, úvěry či dlouhodobé úvěry.

 

Doporučená hodnota

 • velice obecně je doporučeno, aby hodnota byla < 50%, nicméně vyšší hodnoty nemusí nutně znamenat problém; důležité je srovnání s minulými obdobími
 • výsledek značně závisí na odvětví


Koeficient samofinancování

Koeficient samofinancování je jedním z ukazatelů finanční struktury a zadluženosti. Vyjadřuje podíl vlastních zdrojů na bilanční sumě. Tento ukazatel vyjadřuje, jaký podíl aktiv zůstane vlastníkům, pokud firma splatí veškeré závazky. Z inverzního pohledu může také pomoci hodnotit zadluženost firmy.

Společně s ukazatelem Celkové zadluženosti musí dát 1 (100%).

 

Vzorec

 

Doporučená hodnota

 • velice obecně je doporučeno, aby hodnota byla > 50% (nicméně nižší hodnoty nemusí nutně znamenat problém; důležité je srovnání s minulými obdobími)
 • výsledek značně závisí na odvětví

Míra zadluženosti / Zadluženost vlastního kapitálu

Míra zadluženosti (Zadluženost vlastního kapitálu) je jedním z ukazatelů finanční struktury a zadluženosti. Vyjadřuje podíl cizích zdrojů na celkových aktivech.  Jeho převráceným ukazatelem je Koeficient finanční samostatnosti.

 

Vzorec

 

Místo celkového cizího kapitálu lze použít lze použít pouze závazky, úvěry či dlouhodobé úvěry.               

 

Doporučená hodnota

 • doporučená hodnota se pohybuje někde těsně pod 1 (100%)
  • hodnoty <1 = nízká zadluženost, protože je cizí kapitál nižší než vlastní kapitál
  • hodnoty >1 = vyšší zadluženost, protože je cizí kapitál vyšší než vlastní kapitál
  • hodnoty > 1,5 = vysoká zadluženost

Nicméně výsledek značně závisí na odvětví. Kapitálově intenzivní firmy mají obvykle vyšší koeficienty. (15)Koeficient finanční samostatnosti

Koeficient finanční samostatnosti je jedním z ukazatelů finanční struktury a zadluženosti a je převráceným ukazatelem Míra zadluženosti (D/E), který je na rozdíl od tohoto ukazatele běžně používaný.

 

Vzorec

Interpretace a doporučené hodnoty

jsou odvoditelné z textu u Míry zadluženosti.


Úrokové krytí

Úrokové krytí je jedním z ukazatelů finanční struktury a zadluženosti. Ukazuje, kolikrát je zisk před zdaněním a úroky (EBIT) vyšší než nákladové úroky neboli kolikrát se může zisk snížit, než se dostane na hranici nákladových úroků. Čím je tedy ukazatel vyšší, tím lépe.

U vysokých hodnot se dá předpokládat velká schopnost splácet úvěry a schopnost vzít si nový úvěr.

Inverzním ukazatelem je Úrokové zatížení.

 

Vzorec

 

Do vzorce mohou místo nákladových úroků vstupovat celkové náklady na cizí zdroje.

 

Doporučená hodnota

 • hodnota by měla určitě být > 3, ideálně však > 7
 • hodnota < 1 znamená, že firma již v současné době není schopna ze zisku úroky zaplatit


Úrokové zatížení

Úrokové zatížení je jedním z ukazatelů finanční struktury a zadluženosti. Ukazuje, jaký podíl zisku před zdaněním a úroky je použit na úhradu nákladových úroků.

Je převráceným ukazatelem Úrokového krytí, které je v praxi více využíván.

 

Vzorec

 

Do vzorce mohou místo nákladových úroků vstupovat celkové náklady na cizí zdroje.

 

 

Interpretace a doporučené hodnoty

jsou odvoditelné z textu u ukazatele Úrokové krytí.


Ukazatel překapitalizace / podkapitalizace

Ukazatel překapitalizace / podkapitalizace je jedním z ukazatelů finanční struktury a zadluženosti a případně i likvidity. Ukazatel ukazuje poměr, v jakém jsou stálá aktiva financována dlouhodobými zdroji. Výsledek analýzy poskytuje obdobné informace jako analýza pracovního kapitálu.

 

Vzorec

 

Interpretace

 • pokud je ukazatel >1 = překapitalizace, tj. firma kryje dlouhodobými zdroji i oběžný majetek

nižší riziko (tento oběžný majetek slouží jako tzv. polštář, protože peníze získané z jeho případného prodeje je možné bez ohrožení fungování organizace použít na něco jiného)

nižší hospodárnost, protože dlouhodobé zdroje bývají dražší než krátkodobé (vlastní kapitál je dražší než cizí zdroje a dlouhodobý úvěr je obvykle dražší než úvěr krátkodobý)

 

 • pokud je ukazatel <1 = podkapitalizace, tj. firma kryje část stálých aktiv i krátkodobými zdroji 

→ tedy riziko, že:

 • podnik bude nucen tuto část stálých aktiv prodat, aby byla schopna uhradit své krátkodobé závazky
 • podnik bude hradit pozdě splatné závazky a dostane se tak do platební neschopnosti

 

Ukazatel by měl vyjít větší než 1. Nicméně žádná obecně doporučená hodnota neexistuje; záleží vždy na konkrétních podmínkách.Ukazatel krytí dluhové služby (DSCR)

Ukazatel krytí dluhové služby (DSCR) je jedním z ukazatelů finanční struktury a zadluženosti. Ukazuje, jaký je podíl cash-flow (vypočteného zjednodušeně ze zisku po zdanění) sledovaného období na všech budoucích splátkách úvěrů a půjček včetně úrokových plateb.

 

Vzorec

EAT/PAT - zisk po zdanění (Earnings/Profit After Tax)

 

Interpretace

Čím jsou hodnoty vyšší, tím lépe.


Doba splácení dluhu

Doba splácení dluhu je jedním z ukazatelů finanční struktury a zadluženosti. Ukazuje v letech, jak dlouho se očekává, že bude firma splácet své úvěry a půjčky z provozního cash-flow. 

Tento ukazatel je převráceným ukazatelem Solventnosti.

 

Vzorec

 

Místo provozního cash-flow lze použít též celkové cash-flow či zisk.

 

Interpretace

Čím menší je hodnota ukazatele, tím lépe. Ideální doba je cca 3-5 let.Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace