Ukazatele finanční analýzy – tržní hodnota a kapitálový trh

Poslední aktualizace dne: 10.11.2016

Tato série navazuje na sérii Skupiny ukazatelů finanční analýzy a v detailu popisuje skupinu ukazatelů tržní hodnoty a kapitálového trhu.

 

 Ukazatele tržní hodnoty či kapitálového trhu

Investoři vkládají své peníze do firmy hlavně za účelem získání:

 • dividendy
 • kapitálového výnosu z prodeje podniku nebo jeho akcií – pokud tržní hodnota akcií roste, roste i potenciální výnos z jejich prodeje

 

Ukazatele tržní hodnoty ve svých výpočtech často využívají právě údaje o tržní hodnotě akcií či výši dividend a přináší tak do finanční analýzy pohled investorů, kteří hodnotí firmu nejen podle současného vývoje, ale také podle očekávání budoucí situace.

 

Skupina ukazatelů tržní hodnoty a kapitálové trhu obsahují tyto ukazatele:

 Zisk na akcii (EPS)

Zisk na akcii (EPS) vyjadřuje výši ročního zisku připadající na jednotlivou akcii a je důležitým ukazatelem používaným při investičním rozhodování.

 

Vzorec

 

 Počet akcií je většinou ve formě průměru za sledované období váženého počtem dní.

EAT (PAT) bývá ponížený o dividendy z prioritních akcií.

 

Některé společnosti vyhotovující účetní závěrku podle IFRS jsou podle IAS 33 (Earnings Per Share) povinny jako součást výsledovky uvést

 • základní zisk na akcii (EPS)
 • zředěný zisk na akcii (EPS) – který upravuje čitatel i jmenovatel o efekty kontraktů (např. cenné papíry konvertibilní na akcie), které by v budoucnu mohly zředit EPS

 

Nevýhodou ukazatele

je použití zisku, který může být zmanipulován.

 

Vhodné porovnání

je s EPS konkurentů či s ostatními komparativy.


Cash-flow na akcii

Ukazatel cash-flow na akcii vyjadřuje výši ročního peněžního toku připadajícího na jednotlivou akcii. Je tak obdobou zisku na akcii (EPS), a protože vychází z cash-flow, nikoliv ze zisku jako EPS, eliminuje tak obecné nevýhody EPS vyplývající z použití zisku (hlavně snadná manipulovatelnost).

 

Vzorec

 

 

Počet akcií může být zobrazen jako průměr za sledované období vážený počtem dní.

 

Vhodné porovnání

je s konkurencí či s ostatními komparativy.Poměr ceny akcie a čistého zisku na akcii (P/E)

Poměr ceny akcie a čistého zisku na akcii je jedním z ukazatelů tržní hodnoty a kapitálového trhu. Vyjadřuje, kolik jsou investoři ochotni zaplatit za jednotku zisku. Jde o ukazatel běžně používaný na akciovém trhu.

Ukazatel je primárním, ale ne jediným ukazatelem používaným při investičním rozhodování.

 

Vzorec

 

 

Ukazatel je neinterpretovatelný, pokud je zisk záporný.

 

Srovnání dává největší smysl s

 • firmami ve stejném odvětví
 • odvětvovým průměrem

Srovnání s firmami v různém odvětví nebo s minulým vývojem může být naopak zavádějící.

 

Interpretace

 • čím vyšší jsou hodnoty, tím lépe (investoři v budoucnu očekávají růst zisku) (17)
 • nižší hodnoty mohou znamenat buď:
  • firma za hodnocené období dosáhla ve srovnání s trendem minulých let vysokého zisku (17)
  • podhodnocení tržní ceny akcií (např. trh ještě nezareagoval na růst zisku), což činí akcie zajímavými pro nákup (17)
 • vysoké hodnoty lze hodnotit analogicky

 

Doporučené hodnoty

Průměrná hodnota se obvykle pohybuje okolo 20-25 (17), ale záleží na ekonomických podmínkách a trhu, na kterém firma podniká. 

 

----------------------------

Použitá literatura:

17. Price-Earnings Ratio - P/E Ratio (online). Datum citování: 7.11.2015. Dostupný z www: http://www.investopedia.com/terms/p/price-earningsratio.asp?optm=term_v2


Dividendový výplatní poměr

Ukazatel Dividendový výplatní poměr vyjadřuje, jaký poměr zisku je vyplácen ve formě dividendy/podílu na zisku. Zbytek zisku může firma použít pro další rozvoj.

 

Vzorec

 

 

Interpretace

 • akcionáři upřednostňující zisk budou preferovat vysoký výplatní poměr; naopak akcionáři upřednostňující růst hodnoty akcií budou preferovat hodnoty nižší
 • firmy v pozdějších fázích životního cyklu obvykle mívají vyšší výplatní poměr než firmy nové
 • pokud zisk klesá, management firmy má obvykle snahu „vyhlazovat“ výši dividendy akcionářům, aby zamezili jakékoliv možné spekulaci akcionářů o zhoršené situaci firmy, ke které by mohlo z důvodu menších dividend dojít.

 

Aby firma mohla vyplatit dividendu, musí splnit určité podmínky.Dividendový výnos

Dividendový výnos je jedním z ukazatelů tržní hodnoty a kapitálového trhu a je důležitým ukazatelem používaným při investičním rozhodování.  Umožňuje zhodnotit, jaký výnos (dividendu) akcionáři ročně získají na každou jednotku hodnoty držené akcie.

 

Vzorec

 

 

Srovnání

obvykle s jinými dividendovými výnosy stejných investorů.


Dividenda na akcii

Ukazatel Dividenda na akcii ukazuje výši ročních dividend vyplacených na jedinou akcii.

 

Vzorec

 

 

Interpretace a srovnání

Důležité je srovnání údajů v časově řadě - pokud vykazuje rostoucí trend, dá se očekávat, že tento trend bude pokračovat i do budoucna.

Nicméně důvodem růstu ukazatele nemusí být pouze růst zisku, ale také vyšší výplata dividend akcionářům provedená na úkor investice do růstu podniku do budoucna. Poměr tržní a účetní hodnoty akcie

Poměr tržní a účetní hodnoty akcie je jedním z ukazatelů tržní hodnoty a kapitálového trhu a poměřuje tržní hodnotu akcií firmy s její účetní hodnotou.  Účetní hodnota může být měřena různými způsoby, jedním z nich může být výše vlastního kapitálu.

 

Vzorec

 

 

Interpretace, doporučená hodnota a srovnání

Interpretace:

 • > 1 → může indikovat, že akcie jsou nadhodnoceny
 • < 1 → může indikovat, že akcie jsou podhodnoceny

 

Doporučená hodnota by proto měla být  > 1.

Srovnání firem v různých odvětvích nedává příliš smysl, naopak srovnání firem ve stejném odvětví je doporučené.


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace