Ukazatele finanční analýzy - ziskovost a rentabilita

Poslední aktualizace dne: 09.11.2016

Tato série navazuje na sérii Skupiny ukazatelů finanční analýzy a v detailu popisuje skupinu ukazatelů ziskovosti a rentability.

 

 Ukazatele ziskovosti a rentability

Rentabilita je definována jako schopnost dosahovat zisku prostřednictvím využívání vstupů.

Ukazatelé ziskovosti a rentability jsou skupinou finanční analýzy, která hodnotí ziskovost či výnosnost a efektivitu hospodaření podniku, tedy schopnost firmy vyprodukovat maximum výstupu (tj. marže či zisku), ideálně s minimálními vstupy.

 

Skupina ukazatelů rentability (ziskovosti) zahrnuje ukazatele:Hrubá marže

Hrubá marže je jedním z ukazatelů ziskovosti.

 

Může být vyjádřená jako

 • rozdíl:  tržby - náklady na prodané zboží

 

 • %:  

 

 

Srovnání

 • % hrubé marže se mezi odvětvími značně liší, takže srovnání firem v různých odvětvích nedává příliš smysl
 • smysl dává srovnání s oborovým průměrem či s minulými roky

 

Marže bývá často zaměňována s přirážkou, kdy jsou ve jmenovateli místo tržeb náklady na prodané zboží. Přirážka tedy vychází o něco vyšší než marže.


Čistá marže / Zisková marže / Rentabilita tržeb / Rentabilita obratu

Čistá marže je jedním z ukazatelů ziskovosti. Ekvivalentní názvy mohou být Zisková marže (angl. “Profit margin“), Rentabilita tržeb či Rentabilita obratu (angl. „ Return On Revenue - ROR“ nebo „Return on Sales – ROS“). Ukazatel vyjadřuje, jaký zisk organizace generuje z jednotky tržeb.  Jedná se o ukazatel užitečný pro kontrolu nákladů.

 

Vzorec

 

 

Ziskem může být EBIT (PBIT), EBT (PBT) či EAT (PAT).

 

Srovnání

 • vhodný hlavně ke srovnávání uvnitř firmy – zejména jako indikátor růstu nákladů v čase; snižování ukazatele může totiž poukazovat na zvyšování nákladů a naopak
 • srovnání mezi firmami navzájem dává smysl jen u velmi podobných firem ve stejném oboru, kde se dá očekávat obdobná nákladovost a % hrubé marže
 • vhodné srovnání je s oborovým průměrem


Přidaná hodnota

Přidaná hodnota je jedním z ukazatelů ziskovosti a představuje hodnotu, kterou firma přidala k externě nakoupeným vstupům. 

Dříve tento ukazatel v českém účetnictví obsahoval Výkaz zisku a ztráty, nicméně již byl vypuštěn. Jeho výpočet byl následující:

+ Obchodní marže (Tržby za prodej zboží - Náklady na prodané zboží)

+ Výkony (Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb + Změna stavu zásob vlastní výroby + Aktivace)

- Výkonová spotřeba (Spotřeba materiálu a energie + Služby)

tj. neobsahoval tzv. ostatní provozní náklady (např. osobní náklady, odpisy, aj.).

V rámci finančního hodnocení podniku je možné se setkat s dvěma dalšími alternativami přidané hodnoty:


Ekonomická přidaná hodnota (EVA)

Ekonomická přidaná hodnota (EVA) hodnotí, jakou hodnotu (zisk) přinesla firma za sledovaný rok nad rámec nákladů na kapitál.

 

Výpočet

NOPAT  – (investovaný kapitál * WACC)

 

Vysvětlení pojmů:

 • NOPAT → Net Operating Profit After Tax (Provozní zisk po zdanění – pozor, neodpovídá ekvivalentu z české výsledovky!)
 • investovaný kapitál → celkový vlastní i cizí kapitál
 • WACC → Weighted Average Cost of Capital (vážený průměr nákladů kapitálu neboli průměrné náklady kapitálu), které je také nutné spočítat)


Tržní přidaná hodnota (MVA)

Tržní přidaná hodnota (MVA) ukazuje, jakou hodnotu přináší firma pro akcionáře. Na rozdíl od ukazatele EVA hodnotí MVA dlouhodobý vývoj, kdy je přínos hodnocen již od počátku hospodaření podniku (ne za rok). Ukazatel slouží k hodnocení kvality práce managementu.

 

Vzorec

tržní hodnota firmy – výše investovaného kapitálu


Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE)

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) je jedním z ukazatelů ziskovosti a vyjadřuje, jak efektivně podnik hospodaří s dlouhodobě vloženými zdroji, tj. kolik zisku přinese dlouhodobě investovaná koruna. 

Ukazatel ROCE tak poskytuje lepší informace než ROE, protože ROE má ve jmenovateli pouze vlastní kapitál a nezohledňuje tak výši úvěrů (resp. dlouhodobých závazků).

 

Vzorec

 

 

* může být ve formě průměru začátku a konce sledovaného období

Ziskem v čitateli je nejčastěji EBIT, ale může být také EBT, EAT, Net income či Net income ponížený o úroky z dlouhodobých úvěrů.

 

 

S čím je vhodné ROCE poměřovat a doporučené hodnoty:

 • s obecnými komparativy ve finanční analýze
 • se současnými výpůjčními náklady (tj. hlavně úroková sazba), které by mělo ROCE přesáhnout. Žádná fixní doporučená hodnota o kolik neexistuje, ale minimálně 2x vyšší by ROCE být mělo. (10)
 • s podnikovým WACC, jež by ROCE mělo přesáhnout

 

Nedostatky ROCE

 • problémy se srovnatelností, protože do čitatele ve výpočtu mohou vstupovat různé kategorie zisku
 • kapitálově intenzivní firmy dosahující stejného zisku jako firmy s nižší potřebou kapitálu budou mít nižší ROCE; srovnání firem v různých oborech tak může být rozporuplné
 • ukazatel je značně závislý na způsobu ocenění majetku – např. nadhodnocení dlouhodobého majetku vede k poklesu ROCE ze dvou důvodů:
  • nadhodnocení aktiv (vyšší jmenovatel = nižší ROCE)
  • nadhodnocení odpisů = snížení zisku (nižší čitatel = nižší ROCE)


Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je jedním z ukazatelů ziskovosti a vyjadřuje, jak efektivně organizace hospodaří s prostředky vloženými akcionáři/společníky.

 

Vzorec

 

 * může být ve formě průměru začátku a konce sledovaného období.

V čitateli nejčastěji EAT (PAT), často po odečtení dividend pro vlastníky prioritních akcií.

 

Srovnání a doporučené hodnoty

Pokud je organizace financovaná pouze vlastním kapitálem, pak může být ukazatel ROE shodný s ukazatelem ROCE.

Srovnání s ostatními firmami dává smysl pouze ve stejném oboru. U ROE je vhodné se podívat na trend vývoje za delší časové období.

Doporučená hodnota závisí na mnoha faktorech (např. odvětví či makroekonomický vývoj), nicméně ve stabilních ekonomikách by měla činit přes 12% (11).

 

Hlavní nevýhodou ukazatele ROE

je, že nezohledňuje úvěry (resp. závazky), takže za dobrou hodnotou ukazatele může stát i vyšší zadluženost (hlavně v případě levnějších úvěrů). Z tohoto důvodu je ROE používán hlavně akcionáři (interně dává větší smysl použití ukazatele ROCE) a při jeho analýze je téměř nezbytné podívat se i na ukazatele zadluženosti.  


Rentabilita aktiv (ROA)

Rentabilita aktiv (ROA) je jedním z ukazatelů ziskovosti, který vyjadřuje, kolik zisku přinese jednotka aktiv. Vypovídá tak o tom, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy.

 

Vzorec

 

 

 * často průměr z počáteční a konečné balance

V čitateli bývá nejčastěji EAT (PAT) či EBIT.

 

O ukazateli ROA

Čím je vyšší čistá marže a čím je vyšší obrat aktiv, tím vyšší je ROA.

ROA bývá obvykle nižší u firem, které mají ze své podstaty vysoká aktiva (např. telekomunikace, plynárny, elektrárny, železnice). Naopak firmy s nízkými aktivy (např. služby) mívají vyšší ROA.

 

Srovnání a doporučené hodnoty

S čím je vhodné ROA vhodné poměřovat:

 • s podniky ve stejném odvětví i v případě, že tyto organizace mají různý poměr vlastního a cizího kapitálu (výhoda oproti ROE). Srovnání s podniky v různém odvětví nedává velký smysl, neboť každé odvětví obvykle mívá jiné čisté marže, obrátkovost aktiv a investiční náročnost.
 • vhodné je srovnání s minulostí v dané organizaci

 

Doporučená hodnota: Wikipedia uvádí, že ROA nad 5% je považováno za dobré (12). Nákladovost tržeb

Nákladovost tržeb je jedním z ukazatelů ziskovosti a rentability a jeho vzorec vyjadřuje, kolik nákladů připadá na jednotku tržeb.

 

Vzorec

 

Srovnání

 • je vhodný hlavně ke srovnávání uvnitř firmy – zejména jako indikátor růstu provozních nákladů (OPEX) v čase; zvyšování ukazatele může totiž poukazovat na zvyšování nákladů a naopak
 • srovnání mezi firmami navzájem dává smysl jen u velmi podobných firem ve stejném oboru, kde se dá očekávat obdobná nákladovost a % hrubé marže
 • vhodné srovnání je s oborovým průměrem

Rentabilita nákladů

Rentabilita nákladů je jedním z ukazatelů ziskovosti a rentability, který vyjadřuje, jaká výše zisku připadá na jednotku celkových nákladů.

 

Vzorec

 

Srovnání

 • je vhodný hlavně ke srovnávání uvnitř firmy – zejména jako indikátor poklesu (růstu) nákladů v čase; snižování ukazatele může totiž poukazovat na zvyšování nákladů a naopak
 • srovnání mezi firmami navzájem dává smysl jen u velmi podobných firem ve stejném oboru, kde se dá očekávat obdobná nákladovost
 • vhodné srovnání je s oborovým průměrem


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Příspěvek v angličtině
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace