Vše o odchylkové analýze

Poslední aktualizace dne: 10.11.2016

Tato série pojednává o tom, co je to odchylková analýza, co by mělo být zohledněno při vyhodnocení významnosti odchylky a jak se odchylky na jednotlivých typech nákladů dají analyzovat.Odchylková analýza / Varianční analýza

Smyslem odchylkové analýzy je vyčíslit odchylky mezi plánovanými, predikovanými či jinak odhadovanými čísly a účetní skutečností a analyzovat tuto odchylku do většího detailu. Je to velice cenný kontrolní mechanismus.

 

Faktory, které je třeba zohlednit při rozhodování, zda se konkrétní odchylku zjištěnou pomocí odchylkové analýzy vyplatí analyzovat do většího detailu:

 • významnost/materialita - drobné rozdíly obvykle buď nejsou vůbec analyzovány, nebo jsou analyzovány pouze v menším rozsahu. Hladiny významnosti lze definovat:
  • v absolutních číslech - např. analyzovány jsou odchylky až nad € 100
  • v% - např. analyzovány jsou odchylky až nad  x% z rozpočtu
  • nejsou definovány a analytici jejich významnost hodnotí subjektivně
 • kontrolovatelnost – nekontrolovatelným odchylkám je obvykle věnována menší péče než kontrolovatelným
 • zda je odchylka je příznivá nebo nepříznivá – analýza se obvykle více zaměřuje na nepříznivé odchylky
 • trend - v případě, že měsíční odchylky (nebo odchylky za jiná období) vykazují už nějakou dobu trend, detailnější analýza je určitě na místě
 • standardy použité při přípravě rozpočtu - jestliže je například použit ideální standard, dají se očekávat nepříznivé odchylky a jejich větší analýza není tolik nutná
 • náklady na analýzu odchylky by neměly překročit výhody tím získané (28)
 • vzájemný vztah odchylek - jedna odchylka může být kompenzována jinou odchylkou v opačném směru a záleží tak na jejich souhrnném efektu. Například:
  • použití nekvalitních surovin může způsobit:
   • příznivou cenovou odchylku na přímém materiálu
   • nepříznivou množstevní odchylku na přímém materiálu (vyšší zmetkovitost)
   • nepříznivou množstevní odchylku na přímých mzdách (horší manipulace)
  • kvalifikovaný personál může mít za následek:
   • nepříznivou cenovou odchylku na přímých mzdách (vyšší mzdy)
   • příznivou množstevní odchylku na přímém materiálu (nižší zmetkovitost)
   • příznivou množstevní odchylku na přímých mzdách (nižší potřeba pracovních hodin ke stejnému výkonu)

 

Obecně platí, že odchylky na přímých nákladech, tržbách a marži je možné rozdělit na:

 • cenovou odchylku

Výpočet: (skutečná jednotková cena - plánovaná jednotková cena) x aktuální množství

Interpretace: ukazuje, jak se změnily náklady/výnosy/marže v důsledku změněné ceny (jednotkové marže).

 • množstevní odchylku

Výpočet: (skutečné množství - plánované množství) x plánovaná jednotková cena

Interpretace: ukazuje, jak se změnily náklady/výnosy/marže v důsledku změněného prodaného/vyrobeného množství.

 

Detailní výpočty lze najít pod:

Odchylka na přímých materiálových nákladech

Odchylka na přímých mzdových nákladech

Odchylka na variabilních nepřímých nákladech

Odchylka na fixních nepřímých nákladechOdchylka na přímých materiálových nákladech

Odchylka na přímých materiálových nákladech může být rozdělena na:

 

 • Cenovou odchylku na přímých materiálových nákladech

Výpočet: skutečné celkové náklady na materiál - (skutečné množství celkového použitého materiálu x plánovaná cena za jednotku použitého materiálu)

Interpretace: vypočítá část odchylky způsobenou změnou ceny surovin

Možné důvody odchylky: zvýšení cen/slevy, změny v kvalitě materiálu (27, s.232-8), chyby v plánování

 

 • Množstevní odchylku na přímých materiálových nákladech

Výpočet: (skutečné množství celkového použitého materiálu - plánované množství celkového použitého materiálu) x plánovaná cena za jednotku použitého materiálu

Interpretace: vypočítá část odchylky způsobenou změnou množství spotřebovaných surovin

Možné důvody odchylky: změny v kvalitě materiálu, úroveň řízení kvality, krádeže, chyby při alokaci množství materiálu na produkty (27; s.232-8), změny v úrovni zmetkovitosti v důsledku změn kvalifikace personálu, chyby v plánování

 

Příklad

Plán: 5 jednotek surovin nakoupen za € 8/ks; objem produkce je 1 000 jednotek

Skutečnost: 6 jednotek surovin nakupen za  7 €/ks; objem produkce je 1 100 jednotek

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------

Celková odchylka = (6 * 7 * 1 100) - (5 * 8 * 1 000) = 46 200 - 40 000 = 6 200 (nepříznivá)

Cenová odchylka na přímých materiálových nákladech = (6 * 7 * 1 100) - (1 100 * 6 * 8) = 46 200 - 52 800 = - 6 600 (příznivá)

Množstevní odchylka na přímých materiálových nákladech = (1 100 * 6 - 1 000 * 5) * 8 = 12 800 (nepříznivá)

Kontrola: Cenová odchylka + Množstevní odchylka = - 6 600 + 12 800 = 6 200


Odchylka na přímých mzdových nákladech

Odchylka na přímých mzdových nákladech může být rozdělena na:

 

 • Cenovou odchylku na přímých mzdových nákladech

Výpočet: skutečné celkové přímé mzdové náklady - (celkové skutečné odpracované hodiny x plánovaná sazba na hodinu)

Interpretace: vypočítá část odchylky způsobenou změnou hodinové mzdové sazby

Možné důvody odchylky: změna kvalifikace pracovníků, obecné zvýšení mezd v ekonomice, vyplácení prémií (noční směny, přesčasy) s cílem dokončení objednávky včas, chyby v plánování

 

 • Množstevní odchylku na přímých mzdových nákladech

Výpočet: (celkové skutečně odpracované hodiny - celkové plánované odpracované hodiny) x plánovaná hodinová mzdová sazba

Interpretace: vypočítá část odchylky způsobenou změnou počtu odpracovaných hodin

Možné důvody odchylky: efekt učící křivky, chyby v alokaci odpracovaných hodin na produkty (27; s.232-8), nevyužitý čas (poruchy aj.), změny v kvalifikaci personálu, změny v jakosti materiálu, chyby v plánováníOdchylka na variabilních výrobních nepřímých nákladech

Odchylka na variabilních výrobních nepřímých nákladech se počítá obdobně jako odchylka na přímých mzdových nákladech, jen se místo hodinové sazby se jen použije výše variabilní výrobní režie na hodinu práce).

 

Příklad

Plán: k výrobě jednotky je potřeba 10 pracovních hodin za € 10/hod; objem produkce je 1 000 jednotek

Skutečnost: k výrobě jednotky je potřeba 8 pracovních hodin za € 12/hod; objem produkce je 1 100 jednotek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková odchylka = (1 100 * 8 * 12) - (1 000 * 10 * 10) = 105 600 - 100 000 = 5 600 (nepříznivá)

Cenová odchylka na přímých mzdových nákladech = (1 100 * 8 * 12) - (1 100 * 8 * 10) = 105 600 - 88 000 = 17 600 (nepříznivá)

Množstevní odchylka na přímých mzdových nákladech = (1 100 * 8 - 1 000 * 10) * 10 = - 12 000 (příznivá)

Kontrola: Cenová odchylka + Množstevní odchylka = 17 600 - 12 000 = 5 600


Odchylka na fixních režijních nákladech

Při použití absorpční kalkulace se celková odchylka na fixních režijních nákladech rovná částce neabsorbovaných režijních nákladů, tedy:

skutečné celkové režijní náklady - režijní náklady absorbované na produkty = skutečné celkové režijní náklady - (plánované režijní náklady na jednotku množství produkce * skutečné množství produkce)

 

Odchylku lze rozdělit na:

 • Cenovou odchylku na fixních výrobních režijních nákladech 

Výpočet: celkové skutečné režijní náklady - celkové plánované režijní náklady

Interpretace: vypočítá část odchylky způsobenou změnou ceny fixní výrobní režie

 • Množstevní odchylku na fixních výrobních režijních nákladech 

Výpočet: (plánovaný objem produkce – skutečný objem produkce) * celkové plánované režijní náklady na plánovaný objem produkce

Interpretace: vypočítá část odchylky způsobenou změnou v objemu produkce. V případě, že je skutečné vyrobené množství vyšší než plánované, bude tato odchylka příznivá, a naopak.

 

Množstevní odchylka na fixní výrobní režii může být dále rozdělena na:

 • Efektivní odchylka na fixní výrobní režii 

Výpočet: (skutečné odpracované hodiny pro skutečně vyrobené množství – plánované odpracované hodiny, které by byly potřeba pro skutečné vyrobené množství) * plánovaná hodinová sazba

Interpretace: vypočítá část množstevní odchylky na fixních výrobních režijních nákladech způsobenou změnami efektivity práce. Jsou-li skutečné odpracované hodiny nižší než plánované hodiny potřebné pro výrobu skutečného množství, odchylka je příznivá, protože zaměstnanci pracovali efektivněji, a naopak.

 • Kapacitní odchylka na fixní výrobní režii

Výpočet: (celkové plánované odpracované hodiny - celkové skutečně odpracované hodiny) * plánovaná hodinová sazba

Interpretace: vypočítá část množstevní odchylky na fixních výrobních režijních nákladech způsobenou změnami počtu odpracovaných hodin. Jestliže jsou skutečné celkové odpracované hodiny vyšší než v plánu, odchylka je příznivá, protože zaměstnanci pracovali více hodin (např. přesčasy) a naopak (např. z důvodu poruch strojů).

 

Příklad

Plán: k výrobě jednotky je zapotřebí 10 pracovních hodin za € 10/hod; objem produkce je 1 000 jednotek

Skutečnost: k výrobě jednotky je zapotřebí 8 pracovních hodin za € 12/hod; objem produkce je 1 100 jednotek a celkové fixní výrobní režijní náklady 120 000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková odchylka na fixní výrobní režii = neabsorbované režijní náklady = 120 000 - (10 * 10 * 1 100) = 120 000 - 110 000 = 10 000 (pod-absorbované režijní náklady) rozdělená na:

Cenovou odchylku na fixních výrobních režijních nákladech = 120 000 - (10 * 10 * 1 000) = 120 000 - 100 000 = 20 000 (nepříznivá)

Množstevní odchylku na fixních výrobních režijních nákladech = (1 000 - 1 100) * (10 * 10) = - 10 000 (příznivá) rozdělená na:

Efektivní odchylku na fixní výrobní režii = (8 * 1 100 - 10 * 1 100) * 10 = (8 800 - 11 000) * 10 = - 22 000 (příznivá, neboť k výrobě skutečného objemu produkce je ve skutečnosti zapotřebí méně pracovních hodin)

Kapacitní odchylku na fixní výrobní režii = (10 * 1 000 - 8 * 1 100) * 10 = (10 000 - 8 800) * 10 = 12 000 (nepříznivá, protože skutečné celkové odpracované hodiny jsou nižší než v plánu)Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Příspěvek v angličtině
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace