ANGLICKO-ČESKÁ SLOVÍČKA
PŘEKLADY ZÁKLADNÍCH SLOV V OBORECH FINANCE, ÚČETNICTVÍ, DANĚ, INVESTICE, LIDSKÉ ZDROJE, MARKETING A MANAGEMENT

Anglicky
Česky
Poznámka
(credit) rating agency
ratingová agentura
abnormal losses
ztráty nad normu přirozených úbytků
above-average salary
nadprůměrná výplata
abrogate
prohlásit za neplatné; anulovat; zrušit; odvolat
absence of evidence to the contrary
nedostatek důkazů o opaku
absenteeism
absentérství; špatná docházka; neomluvená nepřítomnost
absolute majority; working majority
absolutní většina; nadpoloviční většina
abuse (the) dominant position
zneužít dominantního postavení
accelerated depreciation
zrychlené odpisování; zrychlený odpis


accept bill of exchange
přijmout směnku; akceptovat směnku
acceptability
přijatelnost
accident insurance
úrazové pojištění
accompanying document
průvodní dokument; doprovodný dokument
accountability; responsibility
zodpovědnost; odpovědnost
accountant; bookkeeper; book-keeper
účetní
accounting book
accounting journal
accounting policy/ directive/ guideline/ instructions
účetní směrnice; účetní politika


accounting provisions
rezervy, které nejsou daňově uznatelné
accounting record; accounting entry
accounting standard
účetní standard
accounting treatment/procedure/ proceeding
účetní postup; účetní způsob zpracování
accrue
narůstat; přibývat; akumulovat
accrued expenses
používá se též "accruals" - obecný termín použitelný také pro příjmy příštích období či dohadné účty aktivní a pasivní (jde o specifické termíny v českém účetnictví, rozlišení ve světě není tak běžné)
accrued income; accrued revenue
používá se též accruals - obecný termín pro příjmy i výdaje příštích období a dohadné účty aktivní i pasivní (jde o specifické termíny v českém účetnictví, rozlišení ve světě není tak běžné) accrued revenue - je užší pojem než accrued income (income = výnos; revenue = tržby)
accrued interest; interest accrued
naběhlý/ nahromaděný /připsaný úrok
accumulated depreciation; accumulated amortization
oprávky
depreciation - k hmotnému majetku; amortization - k nehmotnému majetku


achievement
dosažení; splnění; dokončení; úspěch; výsledek
acquire
získat ; nabýt (např. vlastnictví)
acquire asset; acquire property
pořídit si majetek (aktivum); nabýt majetek (aktivum); získat majetek (aktivum)
acquirer; transferee
nabyvatel
např. kupující při koupi společnosti
acquisition
akvizice; získání; nabytí
acquisition cost; acquisition price
pořizovací cena; pořízovací náklady
ad hoc; ad-hoc
za určitým účelem; jen pro tento případ; pouze pro tento případ
adaptation
adaptace; přizpůsobení se; úprava
addition
přírůstek; sčítání; přičtení


additionally assessed tax
dodatečně vyměřená daň
adjust; modify; adapt; customize
upravit; přizpůsobit
adjustment of taxes of prior periods
úprava v daních za předchozí období
adjustment; modification; adaptation; customization
úprava; přizpůsobení
adjustments to accounting profit
úpravy účetního zisku
advantageous; favourable
výhodný; příznivý
advertisement
inzerát; reklama
advertising/ promotional campaign
reklamní /inzertní kampaň
advice
rada; doporučení; avízo


advise
poradit; doporučit; avizovat
affect
ovlivnit; zapůsobit; postihnout
after sales service; after-sales service
poprodejní servis
aged receivables analysis
věková analýza pohledávek
aggregation; accumulation
nakupení; nashromáždění; agregace
alimony; palimony
výživné
allowance on ...., impairment loss on ... (e.g. on receivables)
allowance on tangible assets, impairment loss on tangible assets
opravná položka k hmotnému majetku
allowance/provision for doubtful debts
rezerva na pochybné pohledávky


ambition; aspiration
ambice; ctižádost
amend
změnit; doplnit; opravit
amendment
dodatek; novela; změna
amortisation; amortization
amortizace; snížení hodnoty opotřebením; odpis nehmotného majetku
amortization je v IFRS používáno pro odpisy nehmotného majetku
amortised cost
zůstatková hodnota; odepisovaná cena (hodnota)
amount due from customers; amount owed by customers
dlužná částka od zákazníků
analyse
analyzovat; rozebrat
analysis
analýza
analyst
analytik
annex
doložka; dovětek; příloha


annual reconciliation
roční zúčtování (např. daní)
annual report; annual statement; year-end report; year-end statement
applicable
příslušný; použitelný; aplikovatelný
apply
ucházet se; aplikovat; zažádat; obrátit se na
appropriate; suitable; adequate; sufficient
vhodný; přiměřený
approximation
přibližný odhad; přiblížení (se); aproximace
arbitration; arbitrage
arbitráž; rozhodčí řízení
archive; repository
archiv; archivovat
arrange
zařídit; zajistit


article
článek; článek smlouvy; bod smlouvy
articles of association; articles
stanovy (společnosti)
artificially low price
nepřirozeně nízká cena
as a consequence of
 v důsledku čeho
as per invoice
podle faktury; jak bylo uvedeno na faktuře
assessment; evaluation; appraisal
vyhodnocení; posudek; ohodnocení; ocenění
asset management
řízení aktiv; správa aktiv
asset register
evidence majetku; majetková databáze; soupis majetku; majetkový registr; intentární kniha


assign; allocate; allot; apportion
přidělit; uložit; zadat (např. úkol)
assign a task = zadat úkol
assist; help
pomáhat; asistovat
associate
přidružená firma; přidružená společnost; přidružený podnik; společník
association
asociace; sdružení; společenství
assortment of goods; assortment of goods; assortment
sortiment zboží; kolekce zboží
assumption; premise
předpoklad; domněnka
assurance
ujištění; příslib
at somebody else´s expense
na účet (náklady) někoho jiného
ATM ; automated teller machine; cash machine; cashpoint; automated banking machine
bankomat
attendance
docházka; účast


attorney; advocate; lawyer; jurist
advokát; (právní) zástupce
lawyer či jurist jsou obecnější, mají více význam jako obecně právník
auction
aukce; dražba; dražit
auditor´s opinion; audit opinion
výrok auditora
authorisation limit; authorization limit
schvalovací limit; autorizační limit
authorisation; authorization
oprávnění; schválení; autorizace
available
dostupný; k dispozici; k dostání
awareness
povědomí; obecný přehled
backward-looking
dívající se zpět (např. informace)
bad debt
nedobytná pohledávka; nedobytný dluh


balance
balance; zůstatek; saldo
balance sheet; statement of financial posititon
statement of financial posititon se užívá v IFRS; klasický výraz je balance sheet
balance value
bilanční suma (způsob ocenění)
bank account
bankovní účet
bank holiday; public holiday
státní svátek
bank identifier code
kód banky
bank statement
bankovní výpis
bank statement; statement of bank account
výpis z bankovního účtu; bankovní výpis
bank supervision ; bank control
bankovní dohled
banknote
bankovka


bar chart; bar graph
sloupcový graf
bargaining power/ strength; negotiating power/ strength
vyjednávací síla (např. určitého odběratele)
barter
barter; směna
contertrade je širší pojem než barter; contertrade = jakákoliv výměna zboží či služeb bez plného či částečného použití peněz; barter = výměna zboží či služeb za jiné zboží či služby
base on the assumption that
založit na předpokladu; že
be freely accessible
být volně přístupný
be liable to tax; be subject to tax
podléhat zdanění; podléhat dani
become effective
vstoupit v platnost; nabýt platnosti
benchmarking
srovnávání ; porovnávání (obvykle výkonnostní)
best practice
osvědčené/nejlepší postupy; osvědčené/nejlepší praxe
bill of exchange
směnka (obecně)


billing data
fakturační údaje
binding ruling
závazné rozhodnutí (např. vydané finančním úřadem)
finančního úřadu ohledně aplikace daňových zákonů
block of shares
tranže akcií; balík akcií
board of directors
představenstvo; správní rada
bond; debenture
obligace; dluhopis
bonus issue
bonusová emise (akcií); kapitalizace (akcií)
borrow
vypůjčit si
borrowing costs; costs of borrowing
výpůjční náklady; náklady na vypůjčení peněz (termín z IAS 33)
borrowing facility; credit restrictions; credit facility; loan facility
úvěrový rámec
bottleneck
překážka; zábrana; slabina


branch
pobočka; filiálka; obor; odvětví
brand name; brand
značka; značka výrobku; obchodní značka
branded goods; branded merchandise
značkové zboží
breach; violation; infringement; trespass; infringing; breaching
porušení; nedodržení (např. smlouvy)
porušení/nedodržení smlouvy = např. breach of contract
break-even point
bod zvratu; bod zlomu; zlomový bod pro ziskovost
breakdown; breakup
rozpad; rozbor; rozpis; analýza
bribe
podplatit; úplatek
briefing
informativní schůzka/setkání; krátká porada; brífing
broker
zprostředkovatel; makléř


Budget = rozpočet je kvantifikovaný operativní plán fungující jako cíl pro další období. Nejde o synonymum ke slovu "forecast" = prognóza = kvantifikovaná predikce výsledků; kterých firma v budoucnu pravděpodobně dosáhne.
buffer inventory
"rezerva (polštář) v zásobách (termín často hovorově využíván při plánování)
building society
stavební spořitelna
business case
obchodní případ
business combination
podniková kombinace; spojení obchodních společností (obecně)
business partner; trading partner
obchodní partner
business property; business assets
obchodní majetek
buzz marketing
marketing; jehož cílem je vyvolat rozruch
calculation
kalkulace; výpočet


call center; call centre
telefonické centrum; call centrum
candidate
kandidát; uchazeč
capital allowance; allowance to capital
příděl do kapitálu
capital market
kapitálový trh
capital raising; increase of capital; capital increase
zvýšení kapitálu
capital structure
kapitálová struktura
capitalize
(z)kapitalizovat
slovo má více víznamů - např. zahrnout určitý náklad do dlouhodobého majetku či nezaplacený úrok do jistiny
car report; business travel report
kniha jízd
career progression
kariérní postup; profesní postup
carriage
dopravné; dovoz (něčím na 4 kolech); vůz


carry forward
převést (např. daňovou ztrátu do dalších období)
carry forward of unused tax losses
převedení nevyužitých daňových ztrát; přenos nevyužitých daňových ztrát
carrying amount; book value
účetní hodnota (způsob ocenění)
cartel
kartel
case study
případová studie
cash
hotovost; hotové peníze; nechat si proplatit
cash book
pokladní kniha; peněžní deník
cash deposit 
vklad v hotovosti; depozitum v hotovosti; kauce složená v hotovosti
cash equivalents
peněžní ekvivalenty


cash flow
peněžní tok; cash flow
cash generating unit
penězotvorná jednotka (termín z IAS 7)
cash in transit
peníze na cestě (účetní termín)
cash inflow
příliv peněz/hotovosti; přírůstek peněz/hotovosti
cash on delivery (COD)
dobírka
cash on hand; cash
peněžní hotovost
cash outflow
odliv peněz/hotovosti; odtok peněz/hotovosti
cash payment; payment in cash
platba v hotovosti
cash receipt
příjmový pokladní doklad; příjem peněz v hotovosti
cash register
registrační pokladna; pokladna; kasa


cash shortage/deficit/defficiency
nedostatek hotovosti; schodek v pokladně
cash surplus/abundance
přebytek hotovosti; přebytek v pokladně
cash withdrawal
výběr peněz v hotovosti
cashier; cash clark
pokladní
catalogue price
katalogová cena
catalogue; catalog
katalog
categorize
kategorizovat; zařadit do kategorií; roztřídit; zařadit
cause; reason; ground
důvod; příčina; ; zavinit
cease capitalisation
přestat s kapitalizací
certificate of deposit; deposit certificate
depozitní certifikát; vkladní list; vkladový certifikát


certificate of origin
osvědčení o původu
chairman; chairperson; chief
předseda
charge; fee
poplatek
mezi charge a fee je jen úzké rozlišení: charge je v podstatě jakákoliv platba; fee je platba za nějaké služby či za nesplnění nějakých podmínek
checklist
kontrolní seznam (zpravidla odškrtávací)
cheque; check
šek
chief executive officer (CEO)
generální ředitel
chief finance officer (CFO)
finanční ředitel
chronological order/sequence/rank
chronologické pořadí
clarify
objasnit; vysvětlit


class of assets/ property
třída majetku; třída aktiv
clause
klauzule; doložka
clear the goods/merchandise; declare the goods/merchandise
proclít zboží
clerk; officer; office worker
úředník
closing balance sheet; closing balance
konečná rozvaha; konečný účet rozvažný
closing balance; ending balance; final balance
konečný stav; konečná balance (účetní pojem)
coaching
koučování; trénování
code of conduct
kodex chování
code of ethics
etický kodex


coefficient
koeficient
coefficient of determination
koeficient determinace
collateral
zástava; zajištění půjčky; záruka
collective bargaining
kolektivní vyjednávání
come into force
nabýt účinnosti; nabýt právní moci
commence capitalisation
zahájit kapitalizaci; začít kapitalizaci; započít s kapitalizací
commentary; narration; note
komentář
commercial
reklama (v televizi); reklama (v rádiu); obchodní; komerční
commercial code
obchodní zákoník
commercial/business register
obchodní rejstřík


commission
provize; odměna; komise; výbor
commitment; obligation; incumbency
závazek; povinnost
committed costs
náklady; ke kterým jsme již zavázani
committee; board; commission
výbor; komise
common sense
zdravý/selský/prostý rozum
communication strategy
komunikační strategie
company secretary; corporate secretary
tajemník (společnosti)
comparable uncontrolled price method
metoda srovnatelné nezávislé ceny (používaná v transfer pricingu)
comparative information
srovnatelné informace; komparativní informace (např. data za předchozí účetní období vykazovaná v účetní závěrce)
compare; reconcile; match
porovnat; srovnat


comparison; reconciliation; matching
porovnání; srovnání
competence
kompetence; pravomoc; schopnost; způsobilost
competing product; competitive product; rival product
konkurenční produkt; konkurenční výrobek
competitive advantage
konkurenční výhoda
competitive price
konkurenceschopná cena
competitor; rival
konkurent
complement
komplement; komplementární zboží; doplněk
completeness
úplnost; kompletnost
complex deferred expenses; complex pre-paid expenses
jde o specifický termín v českém účetnictví, ve světě není běžný
complex; complicated
komplexní; složitý; komplikovaný


component; element
složka; součástka
composition of the group
složení skupiny (např. konsolidační)
compound interest
složený úrok
conceptual framework
koncepční rámec (např. v IFRS)
concerning; regarding
týkající se; ohledně; ve věci
condition
podmínka; předpoklad; stav
confict of interest/s
střed zájmu
confidential
tajný; důvěrný
consignment; shipment
zásilka; dodávka
consistency
konzistentnost; stálost; důslednost


consolidate
konsolidovat (podniky); sloučit; sjednotit
construction contract
stavební kontrakt; stavební smlouva; smlouva o zhotovení (stavby); dlouhodobé zakázky (termín z IAS 11)
consumer goods/ merchandise
spotřební zboží
consumer price index (CPI)
index spotřebitelských cen
consumption
spotřeba; konzumace
contingency
nepředvídaná událost; eventualita; možnost; kontingence
contingency plan
pohotovostní plán; nouzový plán; náhradní plán
contingent asset
podmíněné aktivum (termín z IAS 37); případné aktivum
contingent liability
podmíněný závazek (termín z IAS 37); případný závazek
continued operation
pokračující provoz; pokračující činnost (termín z IFRS 5)


contractor
zhotovitel; dodavatel
contractual commitment/obligation
smluvní závazek; smluvní povinnost; příslib vyplývající se smlouvy
contractual penalties and interest on late payments
smluvní pokuty a úroky z prodlení
contractual penalty; contractual fine
smluvní pokuta; smluvní penále
contribution margin
příspěvek na úhradu
contribution paid by employer
příspěvek (např. na životní pojištění) placený zaměstnavatelem
contribution to life insurance
příspěvek (vklad) na životní pojištění
control over expenses/costs; cost control
kontrola nad náklady
controller
pracovník controllingu
náplní práce není kontrola (slovo "control" je to tzv. false friend často chybně překládaný jako kontrolovat, které ale znamená spíše "regulovat, ovládat, řídit")
convertible debt/loan/credit
konvertibilní /převoditelný úvěr


convertible; exchangeable; transformable
převoditelný; směnitelný (na)
cooperation; collaboration
spolupráce; kooperace
copyright
autorské právo; chránit autorským právem
core business
hlavní (podnikatelská) činnost
corporate governance
správa a řízení společnosti/podniku (speciální termín pro vše; co s tím souvisí; přesný český ekvivalent neexistuje)
corporate income tax
daň z příjmu právnických osob
corporate social responsibility (CSR)
sociální odpovědnost firem/ podniků
corporation
společnost; korporace; firma
correction of error; error correction
oprava chyby
corrective tax return
opravné daňové přiznání


correlation coefficient
korelační koeficient
corruption
korupce
cost driver
spouštěč nákladů
pojmenovává to; co dává vznik nákladům (např. určitou aktivitu)
cost of goods sold; costs of sales
náklady na prodané zboží (účetní pojem)
cost of purchase; purchase price; purchase cost
cena pořízení (způsob ocenění); nákupní cena
cost plus method
metoda nákladu a přirážky (používaná v transfer pricingu)


cost-effective; cost effective
nákladově efektivní
counterparty; counter-party
protistrana; smluvní strana
countertrade
protiobchod; výměnný obchod
contertrade je širší pojem než barter; contertrade = jakákoliv výměna zboží či služeb bez plného či částečného použití peněz; barter = výměna zboží či služeb za jiné zboží či služby
country of incorporation; incorporation country
země založení společnosti; země; kde byla provedena registrace; země inkorporace
covenant
úmluva; dohoda; uzavírat dohodu; závazek
covered by insurance
krytý pojištěním
creative accounting
kreativní účetnictví


credit
kreditní položka; dal (v účetnictví strana dal účtu); úvěr; kladný zůstatek účtu; důvěra
credit card; asset card
kreditní karta
credit insurance
pojištění úvěru
credit note
dobropis
credit rating
úvěrový/kreditní rating; odhad úvěruschopnosti
credit risk
úvěrové riziko; kreditní riziko
credit terms; terms of credit
úvěrové podmínky
creditor; lender
věřitel
creditor - širší pojem; jakýkoliv věřitel; lendor je používán více v souvislosti s půjčením peněz
creditworthiness
bonita; úvěruschopnost
crisis scenario
krizový scénář


critical success factors
kritické faktory úspěchu
cross-reference; link
odkaz; odkazovat; propojit prvky
cumulative effect
kumulativní efekt
currency
měna
currency appreciation
zhodnocení (apreciace) měny
currency depreciation
znehodnocení/depreciace měny
currency devaluation
devalvace
currency option; exchange (rate) option
měnová opce; opce na devizy
currency revaluation
revalvace
currency swap; exchange (rate) swap
měnový swap; swap na devizy


current account; bank account; current bank account
běžný účet
current assets
oběžná aktiva
current cost
běžná cena (způsob ocenění); běžné náklady (způsob ocenění)
current income tax; income tax (current); income tax
daň z příjmu (běžná)
curriculum vitae (CV)
životopis
curtailment
zredukování; omezení; snížení (např. počtu zaměstnanců)
customer
zákazník; odběratel
customer retention
udržení (si) zákazníka
customer satisfaction/ contentment
spokojenost zákazníka
customs duty; customs
clo; celní poplatek


cyclical variation/deviation/variance/difference; cycle
cyklická variace/odchylka/rozdíl
czech accounting legislation
česká účetní legislativa
Czech National Bank
Česká Národní Banka
data gathering; data collection
sběr dat/údajů; shromažďování dat/údajů
days past due; days after maturity
dny po splatnosti
deadline
(konečný) termín; lhůta (ve smyslu krajní lhůta)
debit
má dáti (v účetnictví strana má dáti účtu); debet; zapsat na vrub
debit (an) account
připsat částku na vrub účtu
debit card
debetní karta
debit note
vrubopis


debt
dluh; závazek; dluhový
debt instrument
dluhový instrument
debtor
dlužník
decentralization
decentralizace
deceptive advertisement
klamavá reklama/inzerát; nekalá reklama/inzerát
decimal place
desetinné místo
decision-making
rozhodování; rozhodovací
decisive day; determining day
rozhodný den
declaration
prohlášení; vyhlášení; přiznání


decline
úpadek (fáze životního cyklu produktu)
decrease
snížit; klesat; úbytek
deduct from taxes
odečíst (si) z daní
deductible
odečitatelný; odpočitatelný
deduction
srážka; odpočet; snížení; pokles; sleva
default
nezaplacení včas; promeškání; prodlení dlužníka; nedodržení; neplnění závazku
defect; shortcoming; flaw
vada; nedostatek
defer
odložit; pozdržet; ustoupit
defer settlement; defer payment; postpone payment; delay payment
odložit úhradu; odložit zaplacení
deferred expenses, prepaid expenses


deferred income; unearned income; deferred revenue
deferred revenue - spíš se nepoužívá; protože je ve smyslu "tržby příštích období"
deferred tax
odložená daň
deffered tax expense
náklad z odložené daně
deffered tax income
výnos z odložené daně
deflation
deflace
deliver; supply
dodat; doručit
delivery
doručení; dodávka; dodání
delivery note
dodací list
delivery terms; delivery conditions
dodací podmínky; podmínky dodávky
demand
poptávka (makroekonomický termín; nikoliv poptávka např. po službě); vyžadovat; požadovat


demand deposits
vklady splatné na požádání
denominator
jmenovatel
department
oddělení; úsek; rezort; odbor
dependent variable
závislá proměnná
depletion
úbytek; dočerpávání; spotřeba (např. zásob)
depreciable amount
odpisovatelná částka (základ pro odepisování)
depreciation
odpis ; odepisování
depreciation je v IFRS používáno pro odpisy hmotného majetku
depreciation group
odpisová skupina
depreciation method; method of depreciation
metoda odepisování
depreciation rate for increased input price
sazba odepisování pro zvýšenou vstupní cenu


deputy; stand-in
zástupce
derecognition of liability; liability derecognition
"odúčtování závazku (účetní pojem; ve smyslu odúčtování z důvodu; že závazek již není ""uznatelný"")"
derecognize
"odúčtovat (účetní pojem; ve smyslu odúčtování; protože daný prvek účetnictví již není ""uznatelný"")"
deregulation
deregulace; uvolnění
despatch
odeslat; vyexpedovat; poslat; expedice
despatching costs
expediční náklady
destination
místo určení; destinace; cíl
detriment
škoda; újma
devaluation
devalvace; znehodnocení měny
development
rozvoj; vývoj; pokrok


differential costs
rozdílové náklady
direct marketing
přímý marketing
directly attributable
přímo připsatelné (např. náklady); přímo přiřaditelné (např. náklady přímo související s navýšením kapitálu)
disabled employee
(zdravotně) postižený zaměstnanec
disadvantage
nevýhoda; neprospěch
disaggregation; decomposition; break-up
rozpad; disagregace
disaster
katastrofa; pohroma; neštěstí
disciplinary punishment
disciplinární trest/potrestání
disclaimer of audit opinion
odmítnutí výroku (audit)


disclose
zveřejnit (obvykle v kontextu zveřejnění informací k účetní závěrce); oznámit; prozradit
disclosure
zveřejnění (obvykle v kontextu zveřejnění informací k účetní závěrce); oznámení; prozrazení
discontinued operation
ukončovaný provoz; zastavený provoz; ukončená činnost; zastavená činnost (termín z IFRS 5)
discount factor
diskontní faktor
discount; rebate; deduction; abatement; price reduction; mark-down
sleva
např. obchodní sleva = trade discount
discrepancy
nesrovnalost; nesoulad; rozpor


discrimination
diskriminace; znevýhodnění
discussion forum
diskusní fórum
dismantling; disassembly
demontáž; rozmontování
dispatch note
průvodka; odesílací list
disposable; available
disponibilní
disposal
likvidace; odstranění; zbavení se
disposal of investments; investments disposal
úbytek investic; zbavení se investic; likvidace investic
distortion
zkreslení (např. údajů o zisku mezi roky vlivem inflace); překroucení; pokřivení
distribution
distribuce; rozvoz; rozdělení
distribution costs/expenses
distribuční náklady


diversify
diverzifikovat; rozšířit škálu
diversify risk
diverzifikovat riziko; rozložit riziko
dividend
dividenda
domestic
domácí; vnitrostátní; tuzemský
domicile
sídlo; bydliště (trvalé)
donation
dar; příspěvek
dot chart; dot graph
bodový graf


double entry bookkeeping/accounting
podvojné účetnictví
doubtful debt; doubtful receivable
pochybná pohledávka (zatím ještě ne nedobytná)
downward /declining /descending trend
sestupný trend
draft
koncept; osnova; návrh (dokumentu); náčrt; načrtnout
drawee
trasát; směnečník
drawer
trasant; výstavce směnky cizí; výstavce šeku
e-commerce
elektronický obchod
early settlement discount/ reduction/ deduction
sleva za včasnou úhradu


economic benefit
ekonomický užitek/prospěch; hospodářský užitek/přínos
economic grow; grow; economic boom; boom
ekonomický růst; konjunktura
economic importance/ significance
hospodářský /ekonomický význam
economic life; economic lifetime
ekonomická životnost
economy
hospodárnost; ekonomika; hospodářství; úsporný
efficiency - maximalizace výstupu s minimálními vstupy (čas; peníze); effectiveness - zajištění požadovaného výstupu; economy - kritériem jsou co nejnižší náklady
economy of scale
úspory z rozsahu
effect; impact; result; consequence
následek; dopad; vliv; důsledek
effectiveness
efektivnost; účinnost
efficiency - maximalizace výstupu s minimálními vstupy (čas; peníze); effectiveness - zajištění požadovaného výstupu; economy - kritériem jsou co nejnižší náklady


efficiency
efektivita (termín pro maximalizaci výstupů s minimálními vstupy)
efficiency - maximalizace výstupu s minimálními vstupy (čas; peníze); effectiveness - zajištění požadovaného výstupu; economy - kritériem jsou co nejnižší náklady
eliminate
vyloučit; eliminovat; odstranit
emoluments
odměny; požitky (vyplývající zpravidla z určité pozice); služební výhody
employee
zaměstnanec
employee benefit
zaměstnanecký benefit/výhoda
employee handbook/ manual/ guide
zaměstnanecká příručka
employer
zaměstnavatel
empower; authorize; entitle
zmocnit; autorizovat; povolit
enclose; attach
přiložit (do dopisu)
endowment
nadační příspěvek; dotace; věnování


ensure; assure
zajistit (aby se něco stalo); postarat se; zabezpečit
entity
entita; subjekt; firma
entrepreneur; businessman; enterpriser; undertaker
podnikatel
environmental pollution/contamination
znečištění životního prostředí
environmental protection
ochrana životního prostředí
environmental tax ; ecological tax 
ekologická daň
environmentally friendly goods
ekologicky nezávadné zboží
equipment
zařízení; vybavení; výstroj
equity
společně se závazky (Liabilities) tvoří pasiva (Equity and liabilities)


equity method
ekvivalenční metoda (účetní pojem)
equity structure
struktura vlastního kapitálu
estimate; assess
odhad; odhadnout (většinou nějakou hodnotu); propočet
estimated assets, accrued assets
používá se též accruals - dohadné účty a zároveň možno i výdaje či příjmy příštích období (jde o specifické termíny v českém účetnictví, rozlišení ve světě není tak běžné)
estimated liabilities, accrued liabilities
používá se též accruals - dohadné účty a zároveň možno i výdaje či příjmy příštích období (jde o specifické termíny v českém účetnictví, rozlišení ve světě není tak běžné)
ethics; morale
etika; morálka
evaluate; assess; appraise
vyhodnotit ; ohodnotit; posoudit; ocenit
exceed
převýšit; překročit; přesáhnout; překonat
excise tax/duty; consumption tax
spotřební daň


exclude
vyloučit; vyřadit; nevpustit
exclude
vyloučit; nezahrnovat (např. do seznamu)
exclude from consolidation
vyjmout (vyloučit) z konsolidace
executive director ; chief executive director 
výkonný ředitel
"nicméně CEO = Chief Executive Officer může mít užší význam než executive director (obzvláště v anglofonních zemích; kde bývají kromě ""tradičních executive directors"" též ""non-executive directors"""
exempt
osvobozený; nepodléhající; zproštěný; vyjmout; zprostit
exercise price
realizační cena; uplatněná cena (např. na burze)
exertion; effort; endeavor; endeavour
námaha; úsilí
exorbitant price
přehnaná cena; neúměrně vysoká cena; přemrštěná cena
expand
expandovat; rozšířit (se); roztáhnout (se)
Expenditure (výdaj) není rovno pojmu expense (náklad), neboť výdaj je spojen s pohybem peněz, kdežto expense s pohybem peněz spojen být nemusí.


expense - spotřebovaný náklad vynaložený za účelem získání výnosů; cost je širším pojmem - může a nemusí být rovno termínu „expense“; cost si lze vyložit jako jakýsi ekvivalent pořizovací ceny. Expense není rovno pojmu expenditure (výdaj); neboť výdaj je spojen s pohybem peněz; kdežto expense s pohybem peněz spojen být nemusí.
expertise
odbornost; odborné znalosti; expertíza
export subsidy
vývozní dotace; vývozní subvence
exposure to risk; risk exposure
riziková expozice; vystavení se riziku
extraordinary depreciation
mimořádný odpis
extrapolation
extrapolace
facilitate; make it easy; simplify
usnadnit; ulehčit
factoring
faktoring
fair value
reálná hodnota (způsob ocenění; definována v IFRS 13); tržní hodnota


fair value less cost to sell
reálná (tržní) hodnota po odečtení nákladů na prodej (způsob ocenění)
feasibility
uskutečnitelnost; proveditelnost
feasibility study/ analyses
studie proveditelnosti
feedback
zpětná vazba; odezva
file tax return/declaration; submit tax return/declaration
podat daňové přiznání
fill in the tax return
vyplnit daňové přiznání
finance costs; finance expenses
finanční náklady
finance lease; financial lease
finanční leasing
financial analysis
finanční analýza
financial assets; financial property
finanční aktiva; finanční aktiva


financial derivatives
finanční deriváty
financial effect; financial impact; financial result
finanční efekt; finanční dopad
financial institution
finanční instituce
financial liabilities; financial payables; financial debts
finanční závazky
Rozlišení mezi termíny liabilities, payables a debts je velice úzké a výklady se často liší. V účetnictví jsou liabilities veškerá pasiva mimo vlastní kapitál a jsou tak nadřazeným pojmem pro payables. Debt = dluh; je někdy používán ve smyslu dluhu finančním institucím; ale lze se i setkat s použitím tohoto termínu ve stejném kontextu jako u slova liabilities.
financial result; financial profit
finanční výsledek (hospodaření); finanční zisk
financial statement
finanční výkaz
financial support; financial assistance
finanční podpora
finished goods
výrobky; hotové výrobky; dokončené výrobky
first mover advantage
výhoda "prvního na trhu"; výhoda "průkopníka"


fiscal policy
fiskální politika
fixed costs
fixní náklady
fixed interest rate
pevná /fixní úroková sazba
fleet
vozový park; autopark
flexible
flexibilní; přizpůsobivý; pružný
floating interest rate
proměnlivá /pohyblivá /plovoucí úroková sazba
Budget je kvantifikovaný operativní plán fungující jako cíl pro další období. Prognóza je kvantifikovaná predikce výsledků; kterých firma v budoucnu pravděpodobně dosáhne.


foreign exchange difference
kurzový rozdíl
foreign exchange gains
kursové zisky
foreign exchange losses
kursové ztráty
formula
vzorec; vzoreček
forward-looking
dívající se dopředu; výhledová (např. informace); prozíravý
founder
zakladatel
franchise
franšíza
fraud; deception; deceit
podvod; klam
free of charge; for free ; at no costs; gratis
bez poplatku; zadarmo; bezplatně
freeze (an) account
obstavit účet; zmrazit účet


freight
náklad; přepravované zboží; nákladní
full recovery of input VAT
plný odpočet DPH na vstupu
full-time; full time
(na) plný/celý úvazek
functional currency
funkční měna
gain /obtain /acquire /get control
získat kontrolu (nad podnikem)
gain from bargain purchase; badwill
přínos (výnos) z výhodné koupě ; badwill
v IFRS se používá výhradně gain from bargain purchase; nikoliv badwill
gain market share
získat tržní podíl
gainful activity
výdělečná činnost
gains
přínosy; výnosy
Income je obecné označení pojmu výnosy a skládá se z revenues (tržby) and gains (přínosy). Přínosy zahrnují výnosy z mimořádných aktivit - např. způsobené výkyvy pohybem měnového kurzu.


general ledger
general partnership
veřejná obchodní společnost
generally accepted
všeobecně uznávaný (např. účetní standard); všeobecně přijatelný
generate revenue
generovat tržby; být zdrojem tržeb
gift tax
darovací daň
give (sb) power of attorney
udělit (někomu) plnou moc
goal; objective; target; aim
cíl; záměr
Rozlišení mezi pojmy je velice úzké: goal - důležitý jen všeobecně specifikovaný cíl; kterého hodláte dosáhnout; zpravidla v delším časovém horizontu; objective - konkrétní; měřitelný; dosažitelný a realistický cíl; kterého hodláte dosáhnout v konkrétním časově ohraničeném kratším období; target = konkrétní výsledek; kterého hodláte dosáhnout - zpravidla vyjádřený penězi; aim = nejobecnější pojem - něco; čeho hodláte dosáhnout
going concern assumption
předpoklad trvání podniku (účetní pojem)
good references
dobré reference/ doporučen/ posudek
goods in tranzit
zboží na cestě (účetní termín)


goods on consignment; consignment goods
konsignační zboží
goods received note (GRN)
příjemka zboží (doklad)
goodwill
goodwill; prestiž firmy; hodnota firmy
grant
dotace; grant; příspěvek; poskytnutí; stipendium
graph; chart
graf; diagram
grasp opportunities
využít příležitosti; plně využít příležitosti; chopit se příležitostí
gross domestic product; GDP
hrubý domácí produkt; HDP
gross profit; profit before tax
hrubý zisk; zisk před zdaněním
gross salary; gross wage
hrubá mzda


group of entities/ companies
skupina podníků/ entit
growth
růst (fáze životního cyklu produktu)
guarantee period ; warranty period 
záruční lhůta
guarantee = vyjadřuje více povinnost; warranty = někde písemně evidovaná guarantee
guarantee; warranty
záruka (např. na zboží); garance (např. na zboží)
guarantee = vyjadřuje více povinnost; warranty = někde písemně evidovaná guarantee
guarantor; warrantor
ručitel; garant
handling
manipulace; zacházení
hardworking; diligent
pracovitý; pilný
have current account with a bank
mít běžný účet u banky
headcount
počet zaměstnanců; počet osob
headhunter
lovec mozků; náborář; který vyhledává pracovníky na vedoucí nebo vysoce odbornou pozici


headquarters
hlavní sídlo; centrála; ústředí
health insurance
zdravotní pojištění
hedging instrument
zajišťovací nástroj
high quality goods
zboží vysoké kvality
high-level estimate
odhad udělaný na vysoké úrovni (vedení)
higher depreciation charge in the first year
vyšší odpis v prvním roce
highlight
zdůraznit; zvýraznit; vyzdvihnout
hire purchase; hire-purchase
nákup na splátky
historical costs
historická cena; historické náklady (způsob ocenění)


human resources
lidské zdroje
idle time; downtime
nevyužitý čas; prostoj
illuminated advertisement
světelná reklama/inzerát; neónová reklama/inzerát
immaterial
nemateriální; nedůležitý
immovable property/asset; immovables
nemovitý majetek; nemovité aktivum
impairment loss
ztráta ze snížení hodnoty (účetní pojem; ztráta vzniká např. v důsledku poklesu tržní hodnoty aktiva)
imported goods/merchandise
dovozové zboží; dovezené zboží
impracticable; unachievable; unfeasible
neproveditelný; nerealizovatelný; neuskutečnitelný


in a ratio of 10:1
v poměru 10:1
in conformity with
v souladu s
in good faith
v dobré víře; poctivě; čestně
in working condition
schopný provozu; provozuschopný
in writing
písemně
incentive /motivational bonus
motivační bonus/ prémie
incentive; inducement
pobídka (motivační); stimul
income
výnos
Income je obecné označení pojmu výnosy a skládá se z revenues (tržby) and gains (přínosy).
income from receivables written off
výnosy z odepsaných pohledávek
income from securities revaluation
výnosy z přecenění cenných papírů


incorporation
zápis do obchodního rejstříku; založení společnosti; zahrnutí; včlenění
incremental costs
přírůstkové náklady
incur/spend costs, incur/spend expenses
nabýt náklady; vynaložit náklady
indebtedness; gearing
zadlužení; zadluženost
indefinite
časově nevymezený; neurčitě vymezený; neomezený; neurčitý
independent variable
nezávislá proměnná
indicative /approximate /rough price
orientační /přibližná cena
indicator; sign
indikátor (např. indikátor zhoršení finanční situace); ukazatel


indirect tax
nepřímá daň
industry average
odvětvový průměr; průměr v odvětví
inferior /secondary /third-rate /poor /bad quality
špatná /podřadná kvalita
inflation
inflace
inheritance tax; death tax; estate tax; estate duty
dědická daň
initial public offering
prvotní/první veřejná nabídka (akcií)
innovation
inovace; zlepšení
input
vstup; vložit; zadat; vepsat
input price
vstupní cena
input VAT
DPH na vstupu


inquiry
dotaz; šetření; poptávka (např. po nějaké službě)
insider trading; insider dealing
využívání důvěrných informací; obchodování zasvěcených osob
insignificant
nezvýznamný; nedůležitý; bezvýznamný
installation
montáž; instalace
installment; instalment; repayment; down payment; advance payment; payment in advance
splátka
repayment = obecně splátka; installment = každá jednotlivá splátka prováděná v pravidelných intervalech; down payment = akontace či záloha složená většinou již při podpisu smlouvy; advance payment (payment in advance) = obecně platba předem
insurance claim
pojistný nárok
insurance company
pojišťovna
intangible assets
nehmotný majetek; nehmotná aktiva
integrate; incorporate
začlenit (se); integrovat
intellectual property
duševní vlastnictví


intended use; intended usage
zamýšlené použití; plánované použití (např. výrobního stroje na konkrétní činnost)
interchangeable
(vzájemně) zaměnitelný ; (vzájemně) vyměnitelný
interest
úrok
interest free loan
bezúročný úvěr; bezúročná půjčka
interest rate
úroková míra; úroková sazba
interest rate swap
úrokový swap; výměna úrokových sazeb
interest-bearing debt
úročený dluh
intermediary; agent
prostředník; zprostředkovatel; zprostředkovatelský; mezičlánek


International Accounting Standards
Mezinárodních účetní standardy
International Accounting Standards Board
Rada pro mezinárodní účetní standardy
International Financial Reporting Standards 
Mezinárodních standardy účetního výkaznictví (IFRS)
international trade
mezinárodní obchod
internet banking
internetové bankovnictví
interpolation
interpolace 
interpretation
interpretace; výklad
interrelate
vzájemně souviset; souviset spolu
interrelationship
vzájemná souvislost/ spojitost/ vztah
intra-company account
vnitropodnikový účet


intra-group account
vnitroskupinový účet
introduction
uvedení na trh (fáze životního cyklu produktu)
inventories write-down reversal
storno odpisu pohledávek
inventories; stock
zásoby
Inventories je oficiálnější termín než stock; používá se v IFRS. Stock může znamenat též akcie či cenné papíry.
inventory list; stock-taking list
inventurní soupis
investigate the cause of variance
vyšetřit příčinu ochylky
investment bank
investiční banka


invoice
faktura; účet; vyfakturovat
invoice duplicate
duplikát faktury
involuntary unemployment
nedobrovolná nezaměstnanost
irrecoverable tax
nenávratná daň; nazpět nezískatelná daň
např. irrecoverable VAT
irredeemable bond
dluhopis bez splatnosti; nevykupitelný/neumořitelný dluhopis
issue invoice; make out invoice
vystavit fakturu
job description
popis práce/pracovního místa; popis pracovní náplně
job enrichment; job enriching
obohacování práce
joint venture
společný podnik; podnik se společnou majetkovou účastí


joint-stock company
akciová společnost
judgement
úsudek; posouzení; rozsudek
just-in-time
právě na čas; přesně na čas (název způsobu/metody přístupu k výrobě)
key performance indicator
klíčový ukazatel výkonnosti/úspěchu; klíčový výkonnostní ukazatel
labour code
zákoník práce
labour law
pracovní právo
labour; labor
pracovní síla; práce (fyzická); pracovní; dřina
land register; land and property register; cadastral register
katastr nemovitostí
last known tax liability
poslední známá daňová povinnost
late submission
pozdní podání (např. daňového přiznání); pozdní předložení
např. daňového přiznání


launch new product
uvést nový výrobek (na trh)
lawsuit
soudní řízen/ pře/ proces
leadership
vedení (lidí); schopnost vést (lidi); vůdcovství
lease
leasing; pronájem; nájem; najmout si; pronajmout si
lease back
zpětný pronájem; zpětně (si) pronajmout
legal form
právní forma
legal right; authority
zákonné právo
legal successor
právní nástupce
lend
půjčit; zapůjčit
lessee; tenant
nájemce


lessor; landlord
pronajímatel
letter of credit
akreditiv
level of rounding
úroveň zaokrouhlení
levy
odvod; poplatek; vybírat (odvody)
liabilities
celkové závazky ve finančním výkazu, společně s "equity" tvoří pasiva
licence
licence; povolení; oprávnění; licencovat
licence fee; licence charge
licenční poplatek
licence holder
držitel licence


life insurance
životní pojištění
lifetime guarantee; lifetime warranty
doživotní záruka
limited
omezený; limitovaný; ohraničený
limited liability company
společnost s ručením omezeným
limited life entity/ company
společnost založená na dobu určitou; společnost s omezenou dobou života
limited partnership
komanditní společnost
liquid funds
likvidní fondy; likvidní zdroje ; likvidní prostředky
liquidation; wind-up
likvidace (firmy); skončení činnosti (firmy)
liquidity risk
likviditní riziko


litigation
soudní spor/pře
livestock
základní stádo a tažná zvířata
loan agreement/contract; credit agreement/contract
úvěrová smlouva
local currency
místní (lokální) měna
obvykle měna země; v které firma provádí své operace
logistics
logistika
long-term
dlouhodobý
long-term trend
dlouhodobý trend
losses are borne by the lessee
ztráty jsou neseny nájemcem; ztráty hradí nájemce
low-risk stragegy
nízkoriziková strategie; strategie s nízkým rizikem


low-value tangible asset
drobný hmotný majetek
loyalty bonus; loyalty premium
věrnostní bonus; věrnostní prémie
lump sum
paušál
lump-sum expenses/costs/ expenditures
paušální výdaje
termín se používá např. při uplatnění výdajů v daňovém přiznání
luxury goods; luxury merchandise
luxusní zboží
management /managerial accounting
manažerské účetnictví
manufacturer; producer; maker
výrobce
margin
Marže (margin) je % marže na tržbách. Pozor; ale mark-up (přirážka) je % marže na nákladech!
marginal costs
mezní náklady; marginální náklady


mark-up
přirážka
marže (margin) je % marže na tržbách; kdežto mark-up (přirážka) je % marže na nákladech
market interest rate
tržní úroková sazba
market penetration; penetration
pronikání na trh (marketingový výraz)
market research
průzkum trhu
market risk
tržní riziko
market segmentation
segmentace trhu
market share
tržní podíl
market value; market price
tržní cena (způsob ocenění); tržní hodnota
marketable /tradeable securities
obchodovatelné cenné papíry


marketing mix
marketingový mix
match maturity of assets and liabilities
vyrovnávat splatnost aktiv a závazků; držet soulad mezi splatností aktiv a závazků
materiality
materialita
maturity
zralost (fáze životního cyklu produktu)
maturity analysis
analýza splatnosti
maturity date; due date
datum splatnosti
maturity; due date
splatnost
measurement
měření; míra
mechanized /automated process
mechanizovaný proces
median; median value
medián; střední hodnota


medium-term planning
střednědobé plánování
merchandise; goods
zboží; obchodovat (s čím); statky (obvykle k určené k obchodování)
merger
fúze; sloučení (podniků); splynutí (podniků)
merit
zásluha; zasluhovat (si)
methodology
metodika; metodologie
milestone
milník; předěl; mezník
minimum lease payments
minimální leasingové platby (pojem z IAS 17)
minimum wage/ salary; minimal wage/ salary
minimální mzda
Ministry of Finance; Treasury Department
Ministerstvo financí
minority
menšina; minorita; menšinový; minoritní
e.g. minority interest (nowadays called non-controlling interest)


minority shareholder
minoritní akcionář
mismatch in maturity of assets and liabilities
nesoulad ve splatnosti aktiv a závazků
mission
mitigate threats
zmírnit hrozby
modified internal rate of return
monetary policy
monetární politika; měnová politika; ; daňová politika
money market
peněžní trh
monitor progress of the project
sledovat pokrok projektu
monopoly
monopol
month on month grow/increase
meziměsíční růst


month to month comparison
meziměsíční srovnání; meziměsíční porovnání
mortgage
hypotéka
mortgage bond
hypoteční zástavní list
movable property; movable asset; movables
movitý majetek; movité aktivum
movement; transaction
pohyb (např. na bankovním účtu)
moving average; running average
klouzavý průměr
mutual agreement
oboustranná/vzájemná shoda
mutual fund; unit trust
podílový fond
narrative /verbal description
slovní popis
negotiate; bargain; mediate
vyjednávat
"negotiate = dojednat (např. nějaké podmínky s dodavatelem); bargain = ve smyslu ""handrkovat se""; mediate = často za použití zprostředkovatele (tzv.mediace)"


net assets
čistá aktiva
assets less liabilities
net book value
čistá účetní hodnota (způsob ocenění)
net profit; profit after tax
čistý zisk; zisk po zdanění
net realisable value
čistá realizovatelná hodnota (způsob ocenění)
net; offset; compensate
vykompenzovat (opačným vlivem); vyrovnat (např. pohledávky a závazky vůči stejnému subjektu)
e.g. offset assets and liabilities or income and expenses
newsletter
(informační) bulletin; (informační) zpravodaj; e-mail či dopis; v kterém jsou uvedeny novinky
niche market
specializovaný trh; doplňkový trh; menšinový trh; (velmi) úzký segment trhu; tržní nika
nominator
čitatel
non-cash expense
nepeněžní náklad; náklad; který není spojen s odlivem peněz


non-current assets; fixed assets
stálá aktiva; neoběžná aktiva
non-depreciable asset
neodepisovatelný majetek; neodepisovatelné aktivum
non-monetary benefits
nepeněžní benefity
non-tax deductible expenses; non-deductible expenses
daňově neodečitatelné náklady; daňově neúčinné náklady
normal losses
ztráty v rámci norem přirozených úbytků
nostro account
"účet nostro; ""náš účet"""
note
poznámka; stvrzenka; potvrzení; zaznamenat si
notes to financial statements
notice period; cancelling term; length of notice; period of notice; term of notice
výpovědní doba/lhůta
"výpovědní doba ze zaměstnaneckého poměru = typicky ""notice period""; ostatní výrazy spíš udávají délku lhůty"


objection; remonstrance
námitka; protest
obligatory; mandatory; compulsory
povinný; závazný
obsolescence
morální opotřebení; zastarání
depreciation = odpis (v IFRS hmotného majetku); amortisation = peněžní vyjádření opotřebení či v IFRS odpis nehmotného majetku; wear and tear = většinou číselně nevyjádřený pojem; více ve smyslu fyzického opotřebení; obsolescence = většinou číselně nevyjádřený pojem; vyjadřuje morální opotřebení či zastarání
off-balance sheet
podrozvaha
offer
nabídka; návrh; nabídnout
officer
úředník; funkcionář; referent
oligopoly
oligopol
one-off; nonrecurring; unrepeated
jednorázový; ojedinělý
opening balance sheet; opening balance
zahajovací rozvaha; počáteční účet rozvažný
opening balance; initial balance
počáteční stav; zahajovací balance (účetní pojem)


operating lease
operativní leasing
operational risk
provozní riziko
opportunity
příležitost; šance; možnost
optimal order quantity
optimální výše objednávky; optimální množství v objednávce
organisational structure
organizační struktura
other capital reserves ; other capital funds
ostatní kapitálové fondy
other extraordinary income
ostatní mimořádné výnosy
other operating income
ostatní provozní výnosy


outcome; result
výsledek ; výstup; závěr
outline
nastínit; nástin; zhruba popsat; náčrt; načrtnout
output
výstup; výkon; produkce; výstupní
output VAT
DPH na výstupu
outside the scope
mimo rozsah působnosti
outstanding balance; balance due; unpaid balance; unsettled balance
nesplacená balance; nezaplacená balance; nesplacený zůstatek
outstanding; overdue
nezaplacený; dlužný; nesplacený; nevyrovnaný
overdraft
debetní saldo na bankovním účtu; kontokorent; kontokorentní účet
overpayment
přeplatek


overtime
přesčas; přesčasový
overvaluation
přecenění (nadměrné ocenění)
overvalued; overestimated
nadhodnocený; přeceněný
overview
přehled; obecný přehled
owe
dlužit; vděčit
own minority share
vlastnit minoritní podíl
ownership
vlastnictví; vlastnický
packing
balné; balení; balicí
paid-in capital
splacený kapitál
par value; face value; nominal value
nominální hodnota; jmenovitá hodnota


parent company/ entity
mateřská společnost
parental allowance; maternity allowance
rodičovský příspěvek
parental leave; maternity leave
mateřská dovolená
part-time employee
zaměstnanec na zkrácený úvazek; brigádník
partial recovery of input VAT
částečný odpočet DPH na vstupu
partial supply; partial delivery
částečná dodávka; dílčí dodávka; dílčí plnění
pay in cash
platit v hotovosti
pay rise; salary rise; salary increase
zvýšení platu
pay-per-click
platba za klik (při internetovém marketingu)
payables ledger
kniha závazků


payment card; credit card
platební karta
payment in advance; advance payment; prepayment
platba předem; zálohová platba
payroll
výplatní listina; mzdové oddělení
payroll accountant; payroll clerk; payroll bookkeeper; payroll book-keeper
mzdová účetní
penalty; fine; sanction
pokuta; penále
penalty je obecnější pojem než fine = postih
pension fund
penzijní fond
pension insurance; retirement insurance
důchodové pojištění
perennial crops
pěstitelské celky trvalých porostů
perfect competition
dokonalá konkurence (makroekonomický termín)


performance bonus; performance premium
výkonnostní bonus; výkonnostní prémie
performance management
řízení výkonnosti; řízení výkonu; výkonnostní management
permanent establishment
trvalá provozovna; stálá provozovna
permanent residence; permanent domicile
trvalé bydliště
permission
povolení; dovolení; svolení
personal income tax
daň z příjmu fyzických osob
personal information/data
osobní údaje/ informace
personality; character
osobnost; charakter
persuade; convince
přesvědčit; přimět


petition
žaloba; návrh na zahájení řízení; petice
petty cash box
příruční pokladna
pie chart ; pie graph
kruhový graf; výsečový graf
plant
závod; továrna; zařízení továrny
pledge
zástava; slib; záruka; závazek; přislíbit
plot to the chart/ graph
zakreslit do grafu
positioning
umístění (na správné místo; marketingový termín)
postage
poštovné
power of attorney
plná moc
predict; anticipate; forecast
předpovědět; předpovídat


premium
příplatek; prémie; odměna; prémiový
prepayments for inventory
poskytnuté zálohy na zásoby
present /show /report in balance sheet
vykázat/ ukázat v rozvaze
present a cheque
předložit šek
presentation /reporting currency
měna vykázání; reportovací měna
měna uvedená ve finančních výkazech/reportech
press / news conference
tisková konference
press release
tisková zpráva; zpráva pro tisk
price
cena
price ceiling 
cenový strop; maximální cena


price conditions; price terms
cenové podmínky
price elasticity of demand
cenová pružnost poptávky; cenová elasticita poptávky
price fluctuation; fluctuation in value
výkyv/ kolísání / fluktuace ceny
price list; price-list
ceník
price range/zone/ band
cenové rozpětí/ pásmo/třída
price sensitivity
citlivost na cenu
prime quality goods
zboží nejvyšší kvality (tj.vyšší kvality než vysoké)
principal
jistina (jakožto základní půjčená částka); hlavní; základní
principal place of business
hlavní místo podnikání; hlavní místo obchodní činnosti
priority treatment
přednostní zacházení; přednostní nakládání


privatization
privatizace
pro forma invoice; advance payment request
pro forma faktura; zálohová faktura
pro-rata allocation
alokace poměrným dílem; rozdělení poměrným dílem; proporcionální alokace
probability analysis; analysis of probability
analýza pravděpodobnosti; pravděpodobnostní analýza
probity
bezúhonnost; poctivost
proceed
výtěžek; výnos; postupovat; pokračovat
process
proces; průběh; postup
procurement
zásobování; nákup; obstarání; opatření si
product placement
umístění produktu; umístění výrobku (marketingový výraz)
product range; range of products; assortment
sortiment; výrobní škála


product; commodity
výrobek; produkt
commodity = obchodovaná komodita bez přidání jakékoliv hodnoty; často výrobky; které ze své podstaty nemohou být moc diferencovány (např. mouka); product = má určitou přidanou hodnotu výrobcem/prodejcem
production quota
výrobní kvóta
production; manufacturing
výroba; produkce
production a manufacturing jsou často používána jako synonyma; ale je mezi nimi nepatrný rozdíl: production = širší termín; zahrnuje jakékoliv zpracování vstupů na výstupy; manufacturing = přeměna nakoupených surovin na výstupy (např. montáže určitých komponent)
productivity
produktivita
professional ethics; professional ethic
profesní etika
profit sharing
podílení se na zisku; podíl na zisku
profit smoothing
uhlazení zisku (aby se líbil); vyrovnávání zisku
profit split method
metoda rozdělení zisku (používaná v transfer pricingu)


Rozlišení pojmů profit a earnings je velice úzké a různé zdroje uvádějí různá rozlišení. Proto je vhodné si používanou terminologii při práci předem ujasnit. Obecně: earnings je více v kontextu výdělku či zisku z investice; v účetnictví je používanějším pojmem profit.
profitability
ziskovost; rentabilita
promissory note
směnka vlastní; dlužní úpis
promotion; advertising
propagace; reklama
promotional/advertising expenses; promotional/advertising costs
propagační /reklamní náklady
pronouncement; announcement; statement
prohlášení; výrok
property
nemovitost; realita; vlastnictví
property tax; real estate tax; real-estate tax
daň z nemovitosti
property transfer tax; real estate transfer tax
daň z převodu nemovitosti
property; plant and equipment
pozemky; budovy a zařízení (termín dle IAS 16)


proportionate consolidation method
metoda poměrné konsolidace (účetní pojem)
proposal; offer; proposition; suggestion
návrh; nabídka
pros and cons
(důvody) pro a proti; klady a zápory
prosecution
obžaloba; soudní stíhání; trestní řízení
prospective application/ use
aplikace směrem do budoucna
opak zpětné aplikace (retrospective application)
protect creditors
chránit věřitele; ochraňovat věřitele
provision for receivables
rezerva k pohledávkám
provision for repair of fixed assets
proxy
zmocněnec; v zastoupení; zástupce


prudence
obezřetnost; prozíravost (IFRS conceptual framework….)
public interest
veřejný zájem
public relations
vztahy /styk s veřejností; public relations
purchase order; order; indent
objednávka
purpose
účel; smysl
Rozlišení pojmu purpose od pojmů goal /objective / aim: purpose vysvětluje důvody; proč něčeho chcete dosáhnout
qualification
kvalifikace; (odborné) předpoklady/schopnosti
qualified audit opinion
výrok s výhradami (audit)
quality
kvalita; jakost
random sample
náhodný vzorek (např. určitého produktu)
random variation /deviation/ difference/ variance
náhodná variace/ odchylka/ rozdíl


rate of return
míra návratnosti; rychlost návratnosti
rate of unemployment; unemployment rate
míra nezaměstnanosti
ratio
poměr; podíl
ratio analysis
poměrová analýza (jakožto část finanční analýzy)
raw materials
suroviny (látka vstupující do výrobního procesu; účetní pojem)
re-opening of tax proceedings
obnova daňového řízení
realisable value
realizovatelná hodnota (způsob ocenění)
receipt
příjem (účetní pojem; související s pohybem peněz)
receipt (příjem) se nerovná pojmu income (výnos); neboť receipt je spojen s pohybem peněz; kdežto income s pohybem peněz být spojen nemusí
receivables for subscribed share capital
pohledávky za upsaný základní kapitál
receivables ledger
kniha pohledávek


receivables write-down reversal
storno odpisu zásob
receive; get; obtain
obdržet; dostat; přijmout
recession; economic downturn; downturn
recese ; hospodářský pokles; hospodářský útlum
recommend
doporučit; doporučovat; zmiňovat se
reconciliation
record; entry
položka; zápis; záznam
recoverable amount
zpětně získatelná částka (způsob ocenění)
recoverable debt/ receivable
vymahatelná /dobytná pohledávka/ pohledávka
recruitment
nábor/přijímání (zaměstnanců); rekrutování
recurring payment
opakovaná/opakující se platba


redeemable bond/ debenture
vypověditelný dluhopis
reducing balance method
metoda zmenšujícího se základu
metoda odepisování
redundancy costs/ expenses
náklady na propuštění zaměstnanců; náklady na snížení stavu zaměstnanců; restrukturalizační náklady
redundancy; redundance
nadbytečnost
reengineering
zásadní přepracování/zefektivnění (podnikových procesů); reengineering
reference rate
referenční sazba
refinance
refinancovat
refund
vrácení peněz; náhrada; refundace
regression analysis
regresní analýza
regulated industry
regulované odvětví


regulation
předpis; nařízení; regulace; směrnice
reimburse
odškodnit; proplatit (komu); nahradit; krýt výdaje
relevance; importance
relevance; důležitost; významnost
relevant
relevantní; podstatný; příslušný
reliable
spolehlivý; zaručený; solidní
remit
poukázat (platbu); poslat peníze
remove
vyřadit; odstranit; demontovat
remuneration
plat; odměna; ohodnocení za práci; odměňování
render services; provide services
poskytovat služby
repay; pay back; pay off; pay
splatit; zaplatit


repeated supply; repeated delivery
opakovaná dodávka; opakované plnění
replacement costs
reprodukční náklady/hodnota, obnovovací náklady (způsob ocenění)
reporting period
reportovací /vykazované /sledované /účetní období
represent
reprezentovat; představovat; symbolizovat
reputation
reputace; pověst; renomé; dobré jméno
request; demand; claim
požadavek; žádost
requirement
požadavek; nárok; podmínka
resale
opětovný prodej
resale price method
metoda ceny při opětovném prodeji (používaná v transfer pricingu)
research
výzkum; bádání; prozkoumat


reservation
výhrada; rezervace
resource allocation; allocation of resources
alokace zdrojů
resource; resources
zdroje (např. přírodní); prostředky
restate
přeformulovat; přepracovat (např. počáteční balanci v případě oprav chyb minulých období; pojem vychází z IAS 8)
účetní výraz - např. ve významu upravit údaje za minulá období v případě nalezení chyb v současném období
restore the site; restore the place
vrátit místo (plochu; stanoviště) do původního stavu (např. při ukončení těžby)
restructuring; shakeout
restrukturalizace
retail
maloobchod
retained earnings/profit; undistributed earnings/profit
nerozdělený zisk
retained earnings = pojem se používá v rozvaze
retirement
důchod; penze; odchod do důchodu


retrospective application/use
zpětná aplikace
return defective goods 
vrátit vadné zboží
return on net assets
návratnost čistých aktiv 
revaluation
přecenění (účetní pojem; např. nějakého aktiva)
revaluation surplus
fond z přecenění (účetní pojem); přebytek z přecenění
revenues
tržby (obecně; ne v kontextu slova obrat či objem prodeje)
Income je obecné označení pojmu výnosy a skládá se z revenues (tržby) and gains (přínosy). Tržby je možné též vyjádřit slovy sales - tento výraz je ale více v kontextu obratu z prodeje; či turnover - víceméně vyjadřuje obrat; obrátkovost.


reversal of difference
storno rozdílu
reversal of provisions; release of provisions; provisions reversal ; provisions release
storno rezerv; odúčtování rezerv; rozpuštění rezerv
review
revidovat; přezkoumat; revize; přezkoumání
reward
odměna (slovo často používáno v kontextu "vypsaná odměna"); odměnit
rights issue
emise akcií s přednostním právem
risk averse person
osoba; která nerada přijímá riziko; osoba neochotná riskovat
risk awareness
povědomí o riziku; uvědomění si rizika
risk estimate/ assessment/ evaluation
odhad rizika
risk free rate
bezriziková sazba; bezriziková míra
risk seeker
vyhledávač rizika; osoba vyhledávající riziko


risk sharing
sdílení rizik(a)
risk tolerance
tolerance rizik(a); riziková tolerance
risk; hazard; danger; jeopardy; threat
riziko; nebezpečí
"Mezi termíny hazard/risk/jeopardy/danger/samozřejmě nějaké nepatrné rozlišení je. Hazard = něco co způsobuje riziko/nebezpečí a též lze přeložit jako ""náhoda""; risk = určitá pravděpodobnost; že se nebezpečí materializuje; jeopardy se příliš nepoužívá a je často spojeno s ohrožením života; danger = obecně nebezpečí."
road tax
silniční daň
rough estimate/ assessment
hrubý odhad
round down to thousands
zaokrouhlit dolů na tisíce
round up to hundreds
zaokrouhlit nahoru na sta
round up to the nearest crown
zaokrouhlit nahoru na nejbližší korunu
rounding
zaokrouhlení


royalty
tantiém; honorář; autorský poplatek
sale of goods/merchandise
prodej zboží
sale of services
prodej služeb
sales
obrat z prodeje; tržby; objem prodeje; výprodej
income je obecné označení pojmu výnosy a skládá se z revenues (tržby) and gains (přínosy); revenues (tržby) jsou nadřazeným pojmem k slovu sales (obrat z prodeje); sales je na rozdíl od revenues používáno i pro objem prodeje; obdobou je turnover - víceméně ale vyjadřuje obrat; obrátkovost obecně (tedy nejen v kontextu prodejů)
sales figures; sales values; sales data
údaje o prodeji; prodejní čísla; prodejní hodnoty
sales promotion
podpora prodeje
sample
vzorek; ukázka (např. nějakého výrobku)
satisfy; fulfil; meet
uspokojit; splnit
savings
úspory; našetřené peníze
savings bank; bank
spořitelna


scarce goods; goods in short supply; scarce merchandise
nedostatkové (vzácné) zboží
scarce resources; limited resources
omezené zdroje; vzácné zdroje
scenario
scénář; možný vývoj
schedule
rozvrh; plán; harmonogram (hlavně časový); rozvrh
scope
rozsah; rámec působnosti
scrap value; residual value; salvage value
cena za druhotné použití (tzv.šrotovné); zůstatková hodnota (často se používá např. při vyřazení majetku)
search engine
(internetový) vyhledávač; vyhledávač (na internetu)
search engine optimisation/optimizing (SEO)
optimalizace internetového vyhledávače
seasonal variation/deviation/difference/variance; season
sezónní variac/odchylka/rozdíl


sector
sektor; odvětví
secured creditor
zajištěný /zabezpečený věřitel (používán často z titulu nároků v případě likvidace)
securities
cenné papíry
securities held-to-maturity
cenné papíry držené do splatnosti
securitization
sekuritizace
segregation of duties/responsibilities
rozdělení povinností/zodpovědností
selection
výběr; selekce; vybírání
self-employed person
osoba samostatně výdělečně činná; živnostník (ne obecně podnikatel)
self-regulation
samoregulace
seller; vendor; salesperson; supplier
prodejce
supplier = více ve smyslu dodavatel; ostatní termíny jsou víceméně synonyma


selling price; sale price; sales price
prodejní cena
semi-finished goods
polotovary vlastní výroby
send out an invoice
odeslat fakturu
service
služba; servis
settlement date
den vypořádání; datum zúčtování (např. forwardového obchodu)
severance payment/pay; severance
odstupné
shakeout
restrukturalizace; radikální propouštění; reorganizace


share premium
emisní ážio
share split
štěpení akcií
shareholder
akcionář; majitel akcií
shift
(pracovní) směna
short-term; short-lived; short-time
krátkodobý
short-termism
orientace na krátkodobé výsledky; krátkodobé zaměření
shutdown
odstávka; zavření (provozu)
sick pay; sickness benefit/ payment
nemocenská; nemocenská dávka
sickness insurance
nemocenské pojištění
sign
podepsat (se); znaménko


sign off the accounts
schválit závěrku
sign plus; plus
kladné znaménko; znaménko plus
silent partner
tichý společník
simplified tax document
zjednodušený daňový doklad
simulation
simulace; napodobení
site preparation
příprava místa; příprava plochy; příprava stanoviště (v účetnictví spojené s přípravou plochy používanou při aktivaci majetku)
slow-moving inventory
nízkoobrátkové zásoby
slowdown; deceleration
zpomalení
small and medium enterprise/undertaking/ business (SME, SMB)
malý či/a střední podnik
social (security) insurance
sociální pojištění


social media
sociální média
sole; exclusive
výhradní (např. distributor)
solution; resolution; answer
řešení
solvency; ability to pay
platební schopnost; solventnost; bonita
specialise; specialize
specializovat (se); zaměřit (se)
specialized software
specializovaný software
specify; particularize; particularise
specifikovat; přesně určit; vymezit
speculation
spekulace
sponsored link
sponzorovaný odkaz
sponsorship
sponzorství


spot rate
spotový kurz; bodový kurz
spreadsheet
tabulka; tabulkový procesor
stage/degree of completion
stupeň dokončení; stádium zkompletování (pojem z IAS 11)
stakeholder
zainteresovaná osoba
stakeholder může být customer; supplier; employee; shareholder…
standardised process
standardizovaný proces
start-up costs; set-up costs
zřizovací výdaje
starting salar/wage
nástupní plat
statement of cash-flow; cash-flow statement
statement of profit and loss; profit and loss statement; income statement


statute
předpis; nařízení; statut; stanovy
statutory body
statutární orgán
statutory reserve ; statutory fund
zákonný rezervní fond
stock exchange
burza
stock exchange listing/ quotation
kotace na burze
stock market; securities market
akciový trh; trh s cennými papíry
stock-exchange quotation
kotace (burzovní)
straight-line depreciation; linear depreciation
lineární odpisování; rovnoměrné odpisování; lineární odpis; rovnoměrný odpis
"obvyklé je ""straight-line depreciation"""
strategic alliance
strategické sdružení/spojenectví; strategická aliance


strategic risk
strategické riziko
strategy
strategie
strength
silná stránka; síla
sublease
podnájem
transakce podřízená nájmu
submit proposal; put forward proposal; bring forward proposal; propose
předložit návrh (nabídku); podat návrh (nabídku)
subordinate
podřízený; méně důležitý; podřazený
subordinated debt
podřízený dluh
subscribed capital
upsaný kapitál; základní kapitál
subsequent period; consecutive period; next period
následující období; navazující období; následné období
subsidiary
dceřiná firma; dceřiná společnost; dceřiný podnik


subsidy
subvence; dotace; podpora (např. SME firmám)
substance of transaction
podstata transakce; základní obsah transakce
např. IFRS pohlíží na ekonomickou stránku transakce než na právní formu
substitute
substitut; substitutní zboží; nahradit; vyměnit; náhrada
successful
úspěšný; vydařený ; zdařilý
succession planning
plánování následnictví/nástupnictví; systematické plánování obsazení pracovních míst
sue
za/žalovat; podat žalobu
summary; resumé
souhrn; shrnutí
sunk costs
utopené/nenávratné/umrtvené náklady
supervision
dozor; dohled
supervisory board
dozorčí rada


supplementary tax return
dodatečné daňové přiznání
supplier
dodavatel
supply
nabídka (makroekonomický termín; nikoliv ve smyslu nabídky služeb konkrétní firmy); zásobovat; zásobit; nabídnout
supply and demand
nabídka a poptávka (resp.opačně)
surcharge
příplatek; přirážka; účtovat si přirážku/příplatek; doplatek
surplus; excess; redundance; surfeit
přebytek ; nadbytek
suspend capitalisation
pozastavit kapitalizaci; odložit kapitalizaci; přerušit kapitalizaci
suspense account
prozatímní účet; pomocný účet; účet pro přechodné položky
"většinou účet; který je potřeba před uzávěrkou ""pročistit"""
syndicate
syndikát; svaz firem; volné sdružení
synergy
synergie; společné působení


take out mortgage
vzít si hypotéku
take remedial action
přijmout nápravná opatření; podniknout kroky k nápravě
takeover
převzetí (např. firmy); ovládnutí; získání
takeover bid
nabídka na převzetí firmy
tangible assets in the course of construction
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
tangible assets; tangible property
hmotný majetek; hmotná aktiva
task; job
úkol; úloha
tax
daň; zdanit; uložit daň
tax accessory
příslušenství daně; doplněk daně
tax administrator
správce daně


tax advances; tax prepayments
zálohy na daň
tax advisor
daňový poradce
tax assessment
daňový výměr
tax base; tax basis
daňový základ
tax bonus
daňový bonus
tax bracket/ band/ range/ zone
daňové pásmo
tax burden
daňové zatížení; daňové břemeno
tax collection; collection of tax
výběr daně
tax consequence/ impact/ effect
vliv na daň; daňový dopad
tax credit
sleva na dani; daňový odpočet; daňový dobropis


tax deductible expense
daňově uznatelný /daňově účinný náklad; náklad na dosažení; zajištění a udržení zdanitelných příjmů
tax depreciable
daňově odepisovatelný
tax depreciation
daňový odpis; daňové odpisování
tax efficiency
daňová efektivita; daňová efektivnost
tax evasion; tax dodge; tax avoidance
daňový únik
tax fraud 
daňový podvod
tax identification number
daňové identifikační číslo
v každé zemi může být pojem definován jinak
tax law
daňový zákon
tax loss
daňová ztráta
tax proceedings
daňové řízení


tax provisions, tax deductible provisions
tax rate
sazba daně; daňová sazba
tax receivable
daňová pohledávka; nadměrný odpočet
tax records; single entry bookeeping; single entry accounting
daňová evidence; jednoduché účetnictví
jednoduché účetnictví = single entry bookeeping; výraz tax records nemusí být pro ostatní národy srozumitelný; protože výraz daňová evidence vychází z české legislativy a v mezinárodním kontextu se (pravděpodobně) nepoužívá
tax relief; tax concession; tax advantage
daňové zvýhodnění; daňová výhoda
tax return; tax declaration
daňové přiznání
tax-deductible expenses/costs
daňově uznatelné/odpočitatelné náklady
tax-free; free of tax
osvobozený od daně


taxable
zdanitelný
taxable period; tax period
zdaňovací období
taxable profit; tax profit
daňový zisk; zdanitelný zisk
taxation authority; tax authority
daňový úřad; finanční úřad
taxpayer
daňový poplatník
teamwork
týmová práce; spolupráce; souhra
technical appreciation; capital improvement
technické zhodnocení
technology
technologie
temporary differences
dočasné rozdíly (termín užíván např. při výpočtu odložené daně)
tender
tendr; veřejná soutěž; ucházet se (o)


terminate contract
vypovědět smlouvu
terminate employment
ukončit pracovní poměr
thin capitalization
nízká kapitalizace (daňový termín)
third-party insurance
pojištění škod způsobených třetí osobě
time depreciation
časové odpisování; časový odpis
time lag
časové zpoždění; prodleva
time series
časová řada
time value of money
time-limited
časově ohraničený; časově omezený; časově limitovaný
timescale; time frame
časový rámec; časové měřítko


timesheet
výkaz práce (a času); pracovní (časový) výkaz
trade barrier
obchodní bariéra; překážka obchodu
trade credit
obchodní úvěr
trade licence; trade certificate
živnostenský list
trade payable
obchodní závazek
trade receivable
obchodní pohledávka
trade union; labor union
odborová organizace; odbory
trade-off between risk and return
kompromis mezi rizikem a ziskem


trademark
ochranná známka
trait of character; character feature
povahový rys
trait; feature
rys; znak; vlastnost
transaction costs/expenses
transakční náklady
transaction lacks commercial substance
transakce postrádá komerční význam
transaction; transactions
transakce
transactional net margin method
transakční metoda čistého rozpětí (používaná v transfer pricingu)
transfer money to (an) account
převést peníze na účet
transfer ownership
převézt vlastnictví ; postoupit vlastnictví
transfer pricing
převodní ceny; vnitropodnikové ceny (název pro problematiku nastavení převodních čili vnitropodnikových cen)


transfer to retained earnings
přesun do nerozděleného zisku
transfers between accounts
převody mezi účty (účetní pojem)
transit of goods through another state
tranzit zboží cizím státem
transitional provision
přechodné ustanovení
transport ; transportation
doprava (obecně); přeprava (obecně)
travel expenses/ costs
cestovní náklady
traveller´s cheque
cestovní šek
treasury shares
vlastní akcie; zpětně nabyté akcie
Treaty on avoidance of double taxation
Dohoda o zamezení dvojího zdanění
trend
trend; tendence; směr vývoje


trial and error method
metoda pokusu a omylu
true and fair view of financial position
věrný a pravdivý obraz finanční situace
turnover
obrat (podniku); obrátkovost; fluktuace; pohyb
pro obrat z prodeje je možno použít též slovo sales
unbalanced; unsettled
nevyvážený; nevyrovnaný
under the penalty/fine of
pod pokutou
underlying /essential assumtions/assumtions/assumtions
základní /zásadní /hlavní předpoklady


underlying asset
podkladové aktivum
undervalued; underestimated
podhodnocený; podceněný
underwriting
upsání (např. akcií); úpis; příjetí závazku úpisem
unemployment
nezaměstnanost
unemployment benefit
podpora v nezaměstnanosti
unfair competition
nekalá soutěž/konkurence
unfulfilled conditions; unmet conditions
nesplněné podmínky
unify
unifikovat; sjednotit
unit cost; unit costs
jednotkové náklady
unit price; price per unit 
jednotková cena; cena za jednotku


unjustified enrichment
bezdůvodné obohacení
unlawful; illegal; illicit
nezákonný; ilegální; protizákonný
unqualified audit opinion
výrok bez výhrad (audit)
unrepresentative balance
nereprezentativní balance (např. v případě; kdy zůstatek účtu nezobrazuje to; co obvykle)
unsecured
nezajištěný; nekrytý; bez ručitele
unsystematic risk
update; upgrade
aktualizace; (z)aktualizovat (např. software)
update = aktualizace programu; upgrade = přidání dalších funkcionalit
upper limit
horní limit
upward trend
vzestupný trend
urgent
urgentní; naléhavý


utilise; use
využít; užít; zužitkovat; uplatnit
vacation; leave; day-off
dovolená
valid
(právo)platný (např. občanský průkaz)
validate; verify
ověřit platnost; ověřit; validovat
valuable
cenný; hodnotný
valuable rights
ocenitelná práva
valuables; liquid valuables
ceniny
value
hodnota; cena; cenit si; oceňovat
value added
value added tax; VAT
daň z přidané hodnoty; DPH


value chain
hodnotový řetězec; hodnotová síť
value in use
hodnota z užívání; využitelná hodnota; užitková hodnota (způsob ocenění; používá se v IAS 36)
variable costs
variabilní náklady; proměnlivé náklady
variable symbol
variabilní symbol
variance; deviation; difference
odchylka ; rozdíl
vault; safe-deposit; safe deposit; depository; strong room
trezor
venture capital
rizikový kapitál (ve smyslu investice do podniku s velkým potenciálem růstu)
verify; make sure
ověřit (si); prověřit (si); verifikovat
vertical analysis


viability
životaschopnost (např. projektu); proveditelnost
vision
volatility
proměnlivost; velká proměnlivost; nestálost
volume; quantity
objem; množství (např. prodané množství)
voluntary
dobrovolný
voluntary registration
dobrovolná registrace
volunteer
dobrovolník; dobrovolný pracovník
vostro account
"účet loro; účet vostro; ""váš účet"""
voting right
hlasovací právo
wage; salary
mzda; plat
pojmy wage a salary jsou buď používány jako synonyma nebo je rozlišení velice úzké: wage = obvykle se používá u zaměstnanců; kteří jsou placeni na hodinu; salary = tam kde je částka fixována měsíčně


waive tax
prominout daň; zříci se daně
warehouse
sklad; velkosklad; skladiště
warehouse warrant/certificate; dock warrant
skladní list
wastage
plýtvání; mrhání
weakness
slabá stránka; slabost
wear and tear
opotřebení (obecně - ne jako peněžní vyjádření opotřebení; ve smyslu opotřebení použitím)
depreciation = odpis (v IFRS hmotného majetku); amortisation = peněžní vyjádření opotřebení či v IFRS odpis nehmotného majetku; wear and tear = většinou číselně nevyjádřený pojem; více ve smyslu fyzického opotřebení; obsolescence = většinou číselně nevyjádřený pojem; vyjadřuje morální opotřebení či zastarání
webmaster
správce webu
weighted average
vážený průměr
whistleblow
oznámit; udat; informovat (např. při podezření z podvodného jednání)


wholesale
velkoobchod
window-dressing
přikrášlování skutečnosti; úprava skutečnosti (používáno ve smyslu "maskování" výsledků tak, aby vypadaly lépe)"
withdraw from use
odebrat (např. stroj) z provozu; stáhnout (např. stroj) z provozu; odstranit (např. stroj) z provozu
within the scope
v rámci působnosti
witholding tax
srážková daň
work experience
pracovní zkušenosti; praxe
work in process; work in progress
nedokončená výroba; rozpracovaná výroba (účetní termín)
"""work in process"" a ""work in progress"" jsou často používána jako synonyma. Někdy jsou rozlišována; ale hranice mezi nimi je velice tenká a je často (bohužel není podmínkou!) následující: work in process ve smyslu nedokončených zásob; work in progress ve smyslu nedokončeného dlouhodobého majetku pro použití uvnitř firmy (pro prodej obvykle construction in progress). "
work of art
umělecké dílo
work overtime
pracovat přesčas
work part-time
pracovat na zkrácený úvazek


work-life balance
rovnováha mezi pracovním a osobním životem
workforce
zaměstnanci firmy; pracovní síla; pracující
working /labour conditions
pracovní podmínky
working capital
pracovní kapitál
worthless
bezcenný; zbytečný
write off
odepsat (např. zejména pohledávku)
write-down of inventories; inventories write-down
odpis zásob
write-down of receivables; receivables write-down
odpis pohledávek
year-to-date results
výsledky kumulativně od začátku roku; kumulativní výsledky od začátku roku; od počátku roku k datu
yield
výnos; vynášet; výtěžek; plodit


yield curve
výnosová křivka
zero coupon bonds
obligace s nulovým výnosem (kupónem); bezkupónové obligace

Přehled se nesnaží kopírovat jazykový slovník - neobsahuje proto kompletní výčet slovíček a uvedené ekvivalenty překladů nemusí být vyčerpávající. Vhodný překlad je třeba volit vždy v kontextu, s vazbou na konkrétní zemi, právní normu, firemní hantýrku apod.

Otestujte si znalosti anglické odborné terminologie

Sami si v testu vyberte úroveň obtížnosti (1=základní, 5= specializovaná detailní znalost).

Při testování berte v úvahu, že pro vytvoření nástroje bylo nutné určité zjednodušení a testovací mašinka tak nemusí obsahovat veškeré vhodné termíny.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace